Działania na rzecz ochrony środowiska przyjmują w Łukasiewicz – Instytucie Metali Nieżelaznych różne formy. Instytut koncentruje się na opracowywaniu technologii obiegu zamkniętego, szuka sposobów odzysku pierwiastków krytycznych, bada parametry klimatyczne produktów, opracowuje nowoczesne materiały do energooszczędnych urządzeń.

Od roku działalność Łukasiewicz – IMN rozwija się w ramach kierunków wyznaczonych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz: zrównoważona gospodarka i energia, zdrowie, inteligentna i czysta mobilność. Instytut wspomaga partnerów biznesowych i przemysłowych w przygotowywaniu procesów technologicznych opartych na materiałach pochodzących z recyklingu. Wybierają oni Łukasiewicz – IMN, bo otrzymują rozwiązania „skrojone na miarę”, dopasowane do ich wizji i potrzeb.

Od ponad 40 lat w instytucie prowadzone są badania związane z materiałami amorficznymi i nanokrystalicznymi przeznaczonymi na rdzenie magnetycznie miękkie. W tym okresie została rozbudowana infrastruktura, która wzbogaciła się o specjalistyczne, autorskie urządzenia do wytwarzania nowoczesnych konstrukcji rdzeni, znajdujących zastosowanie w transformatorach energii elektrycznej dużych mocy, napędach lokomotyw, jak również w elementach silników elektrycznych i prądnic. Aktualnie badania w Łukasiewicz – IMN skupiają się na poszukiwaniu najbardziej zaawansowanych materiałów dla konkretnych zastosowań przemysłowych, w których celem jest oszczędność energii elektrycznej oraz miniaturyzacja.

Technologie dotyczące odzysku jednego z najmniej rozpowszechnionych w przyrodzie metalu – renu (Re) – są dowodem na to, że można stać się trzecim producentem renu na świecie bez posiadania bogatych zasobów tego surowca. Dzięki technologiom opracowanym w Łukasiewicz – IMN firma Innovator odzyskuje ren ze złomu superstopów oraz ma w swoim portfolio wiele technologii „renowych” na różnym stopniu gotowości technologicznej. Od 2020 r. wspólnie z firmą Innowator prowadzony jest projekt Nanoren, którego celem jest rozwój produkcji renu i jego związków oraz opracowanie na ich bazie nanoproduktów. Projekt jest odpowiedzią na oczekiwania światowego rynku. Pozwoli na oszczędność materiałów oraz stworzy nowe możliwości ich zastosowania. Badania te są tak ważne, ponieważ ren to kluczowy i relatywnie drogi pierwiastek. Ma zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu: wykorzystuje się go lotnictwie, ale także w katalizie, inżynierii materiałowej czy medycynie.

Praca naukowo-badawcza w Łukasiewicz – IMN nie byłaby możliwa bez akredytowanych laboratoriów, które spełniają najwyższe normy jakości. Jednym z nich jest Laboratorium Badań Chemicznych Źródeł Prądu, gdzie są prowadzone badania parametrów elektrycznych, mechanicznych, klimatycznych oraz parametrów bezpieczeństwa użytkowania i transportowania wszystkich typów akumulatorów i baterii. Od 1997 r. laboratorium to jest akredytowaną jednostką badawczą Łukasiewicz – IMN oraz posiada Certyfikat Akredytacji nr AB 124. Jest tam również wdrożony system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025. Nowoczesne wyposażenie, wyspecjalizowana aparatura pomiarowa, a także doskonale wykwalifikowana kadra umożliwiają prowadzenie badań wszystkich chemicznych źródeł prądu. Potwierdzeniem umiejętności i kompetencji zespołu Łukasiewicz – IMN jest to, że od wielu lat współpracuje on z największymi producentami chemicznych źródeł prądu w Polsce i na świecie.

Świat się zmienia, a wraz z nim ewoluują badania prowadzone w Łukasiewicz – IMN: rozwijane są kierunki przyszłości, wyznaczane nowe pola badawcze, często wyprzedzane trendy… Technologie opracowane przez badaczy Łukasiewicz – IMN są odpowiedzią na wyzwania zmieniającej się gospodarki światowej i potrzeby partnerów biznesowych, dla których stworzono system Wyzwań Łukasiewicza. Tak właśnie wygląda praca w instytucie naukowym Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Partner

ikona lupy />
foto: materiały prasowe