Chodzi o projekt zmiany ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2021 r. poz. 1275) oraz ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098), a także projektowane rozporządzenie ministra klimatu i środowiska w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej, opublikowane wczoraj.
Jest to reakcja na wezwanie Komisji Europejskiej do usunięcia uchybienia nr 2018/2208 dotyczącego niezapewnienia odpowiedniej ochrony siedlisk leśnych oraz gatunków roślin i zwierząt, zgodnie z wymogami tzw. dyrektywy siedliskowej (Dz.Urz. UE L nr 206, str. 7, ze zm.) oraz tzw. dyrektywy ptasiej (Dz.Urz. UE L z 2010 r. nr 20, str. 7). KE wskazała, że w jej opinii obecny kształt art. 14b ustawy o lasach wraz z kodeksem dobrych praktyk spowodowały, że Polska naruszyła te dyrektywy. Według Komisji przepis ten stanowi szeroką derogację od zakazów dotyczących gatunków ściśle chronionych, w szczególności objętych ochroną ścisłą na podstawie dyrektyw unijnych, ponieważ wyłącza przepisy ustawy o ochronie przyrody określające te zakazy. 20 lipca 2021 r. wpłynęła skarga KE do Trybunału Sprawiedliwości UE przeciwko Polsce w sprawie C-432/21 (środowisko – ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – prowadzenie gospodarki leśnej – sądowa kontrola planów urządzenia lasu).
Polska w odpowiedzi zadeklarowała, że zaproponuje nowe brzmienie przepisu, które będzie korespondować z art. 16 dyrektywy siedliskowej i art. 9 dyrektywy ptasiej oraz rozpocznie prace nad nowym brzmieniem kodeksu dobrych praktyk.
Dzięki nowym regulacjom już na etapie przygotowawczym prac leśnych wyszukiwane będą potencjalne kolizje pomiędzy działaniami z zakresu gospodarki leśnej a ochroną środowiska. Jednym z najistotniejszych elementów tego procesu będzie wizja w terenie oraz przegląd dostępnych danych, w celu sprawdzenia występowania gatunków chronionych lub potencjalnych miejsc ich bytowania. Zostanie również doprecyzowane, iż należy przestrzegać wniosków wynikających ze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Nowością ma być również wskazanie, że działania z zakresu gospodarki leśnej nie mogą powodować umyślnego zabijania zwierząt i niszczenia gatunków, o których mowa w dyrektywach, a także doprecyzowanie odległości (co najmniej 25 m) od źródeł, rzek, jezior, torfowisk i źródlisk oraz fakultatywnie w miejscach pamięci narodowej i kultu religijnego, gdzie nie stosuje się cięć zupełnych, określenie średniego poziomu ilości martwych drzew na 1 ha powierzchni leśnej oraz określenie zasad pozostawiania drzewostanów do naturalnego obumarcia.
Etap legislacyjny
Projekt na Komitecie ds. Europejskich