Rząd przyjął projekt nowelizacji kilku ustaw, w tym Prawa ochrony środowiska i Prawa wodnego.

Nowelizacja Prawa ochrony środowiska dostosowuje nasze przepisy do unijnych dyrektyw. Chodzi o ograniczenie emisji zanieczyszczeń środowiska, nowelizacja zaostrza też dopuszczalne emisje dla energetycznego spalania odpadów.

Kolejna przyjęta nowelizacja dotyczy Prawa wodnego. Zmiany wdrażają do polskiego prawa postanowienia dyrektyw unijnych, w tym Ramowej Dyrektywy Wodnej, dyrektywy powodziowej i dyrektywy ściekowej.

Rząd przyjął też projekt nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej. Dostosowuje ona nasze prawo do unijnych przepisów, wprowadzając między innymi zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Zmiany mają też zwiększyć konkurencyjność polskiego sektora naftowego.

Ministrowie przyjęli również projekt ustawy o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych. Standaryzacja wzorów wniosków umożliwi elektronizację i uproszczenie procedur administracyjnych, a w efekcie przyspieszy i ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy będą mogli składać ustandaryzowane wnioski w formie elektronicznej lub papierowej, po uprzednim wydrukowaniu.

Rząd przyjął także projekt założeń do nowelizacji prawa geodezyjnego i kartograficznego. Realizuje on między innymi orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z czerwca ubiegłego roku. Jednym z głównych założeń projektu jest likwidacja barier w procesie inwestycyjnym poprzez doprecyzowanie prawnych relacji pomiędzy wykonawcami prac geodezyjnych i kartograficznych a organami administracji geodezyjnej i kartograficznej.