Rząd uruchamia Centralną Ewidencje Emisyjności Budynków oraz chce usprawnić działanie programów „Czyste powietrze” i „Stop smog”. Takie są założenia przyjętego w piątek przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, przedłożonego przez ministra klimatu.
Jak wskazuje strona rządowa, nadrzędnym celem wprowadzonych zmian jest walka ze smogiem i ubóstwem energetycznym oraz poprawa efektywności energetycznej budynków. Chodzi o eliminację emisji pyłów do powietrza pochodzących, z tzw. niskiej emisji, czyli z sektora komunalno-bytowego. Są to przede wszystkim indywidualne gospodarstwa domowe, niewielkie, lokalne kotłownie, warsztaty i zakłady usługowe.
Central Ewidencji Emisyjności Budynków ma być rejestrem służącym do identyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków. W systemie tym zostaną zebrane kluczowe informacje na temat źródeł emisji w sektorze komunalno-bytowym, które zostaną pozyskane w ogólnopolskiej powszechnej inwentaryzacji. CEEB zostaną zatem objęte, oprócz budynków mieszkalnych, również obiekty użyteczności publicznej, w tym małe lokalne ciepłownie czy małe zakłady produkcyjne, pod warunkiem, że nominalna moc cieplna wykorzystywanego źródła spalania paliw nie przekracza 1MW. Szacuje się, że inwentaryzacja obejmie ok. 5–6 mln nieruchomości, wstępnie będzie to 500 tys. budynków rocznie. Powszechna inwentaryzacja budynków zostanie połączona ze składaniem deklaracji pisemnych do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, dotyczących źródeł ciepła i spalania – do końca 2021 r. Obowiązek złożenia deklaracji będzie dotyczył właścicieli budynków, którzy przed wejściem w życie nowych regulacji eksploatowali źródła ciepła lub spalania, tj. kotły gazowe, kotły na paliwa stałe, piece kaflowe czy kuchnie węglowe.
Reklama
Program „Stop smog” jest skierowany do gmin, w których stężenie zanieczyszczeń przekracza normy unijne. Nowe rozwiązania zakładają m.in. rozszerzenie zakresu przedsięwzięcia niskoemisyjnego o przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej, modernizację istniejącego przyłącza ciepłowniczego, gazowego lub elektroenergetycznego oraz zapewnienie budynkowi dostępu do energii z instalacji OZE wraz z likwidacją źródła niespełniającego standardów niskoemisyjnych.

Reklama
Program zakłada również dopuszczenie do możliwości realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych również w budynkach będących w zasobach mieszkaniowych gminy.
Natomiast program „Czyste powietrze” jest adresowany do właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych. W jego ramach przeprowadzana jest termomodernizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz wymiana starych nieefektywnych urządzeń grzewczych na nowoczesne i ekologiczne. Osoby mające roczne dochody do 100 tys. zł będą mogły otrzymać wsparcie z programu do 20 tys. zł. Dla mniej zamożnych (gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub gdy dochód w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza 1960 zł) przewidziano wsparcie do 32 tys. zł. Beneficjent programu „Czyste powietrze” będzie mógł dostać też do 5 tys. zł dotacji na mikroinstalację o mocy 2–10 kW.
Znowelizowana ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem pakietu rozwiązań, które zaczną obowiązywać w innych terminach.