Do głównego inspektora ochrony środowiska (GIOŚ)trafił wczoraj wniosek aktywistów m.in. z Polskiego Alarmu Smogowego o skontrolowanie procedur stosowanych przez PKP PLK wobec kontrahentów remontujących torowiska. Domagają się sprawdzenia, czy spółka dba o to, by poprawnie utylizowały one podkłady kolejowe.
Są one kwalifikowane jako odpady niebezpieczne, a zaskakująco często trafiają na rynek jako opał. Przykład? „Podkłady kolejowe drewniane gatunek 3 opał sosna – cena 90 zł, z dowozem”. To tylko jedno z 30 ogłoszeń zamieszczonych na portalach aukcyjnych, które załączono w piśmie do GIOŚ jako przykłady.
– Skala zjawiska rodzi przypuszczenie, że PKP PLK i firmy, którym przekazuje obowiązki, nie sprawują należytego nadzoru nad wyborem wykonawców remontów i stosowanymi przez nich metodami utylizacji – mówi Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego.
Wtóruje mu Radosław Gawlik, aktywista Dolnośląskiego Alarmu Smogowego.
– PKP prowadzi naganne praktyki przyczyniające się do zanieczyszczenia powietrza. Utwierdza tym społeczeństwo w przekonaniu, że pozbywanie się odpadów niebezpiecznych nie tylko jest możliwe, ale też może być źródłem dochodów – mówi.
Przypomina, że drewniane podkłady kolejowe mają status odpadów niebezpiecznych. Są bowiem silnie nasączone toksycznym i rakotwórczym kreozotem i zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 992) gospodarowanie nimi można zlecić wyłącznie profesjonalnemu podmiotowi mającemu stosowne zezwolenia.
Aktywiści zwracają uwagę, że jedynym źródłem wycofanych z użycia podkładów jest spółka PKP PLK SA. Przekazując torowiska do remontu firmom zewnętrznym, obarcza je obowiązkiem utylizacji odpadów niebezpiecznych. Ekolodzy apelują, by GIOŚ ustalił, jaką liczbę podkładów spółka zutylizowała we własnym zakresie, a ile trafiło do innych podmiotów i czy w umowach z wykonawcami remontów opisano sposób postępowania z nimi.
Domagają się również, by GIOŚ ustalił, czy PKP PLK przeprowadziła laboratoryjne badania toksyczności wycofywanych podkładów, a jeżeli tak, kto je prowadził i jakie były ich wyniki.