Studia, nawet na bezpłatnej uczelni, nie są wolne od kosztów. Znaczną ich część ponoszą rodzice. Nie wszyscy jednak chcą i mogą korzystać ze wsparcia bliskich. I to z myślą o nich powstał system kredytów spłacanych po zakończeniu nauki.
Osoby, które chcą zapewnić sobie stabilne wsparcie w trakcie kształcenia, mogą wnioskować o nisko oprocentowaną pożyczkę. Kwota wypłacana co miesiąc przez całe studia wynosi od 400 do 1 tys. zł
Kto może się starać o pożyczkę
W tym roku o kredyt na studia mogą występować nie tylko osoby, które mają status studenta, ale także te, które dopiero zakwalifikowały się na uczelnię. Nie trzeba więc czekać do dnia ślubowania, aby wybrać się do banku z wnioskiem o udzielenie pożyczki na kształcenie.
Kiedy i gdzie złożyć wniosek
Banki przyjmują wnioski już od 15 sierpnia do 31 października 2016 r. Można składać je w:
- PKO Bank Polski,
- Bank Pekao,
- Bank Polskiej Spółdzielczości (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
- SGB-Bank (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).
Co dołączyć do wniosku
Po pierwsze zaświadczenie z uczelni o odbywaniu studiów albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na nie (w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia).
Po drugie przedstawić informacje wymagane do celów poręczenia kredytu, a także oświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny oraz oświadczenia lub zaświadczenia o uzyskanych dochodach z poprzedniego roku.
Najbiedniejsi studenci mogą starać się o poświadczenie Banku Gospodarstwa Krajowego, który poręczy kredyt w wysokości:
- 100 proc. – w przypadku tych, którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej, bez względu na obecne zarobki. Z takiego poręczenia skorzystają też osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł,
- 70 proc. – dla tych, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1000 zł.
Studiujący pochodzący ze wsi mogą ubiegać się o poświadczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ARMiR może poręczać do 100 proc. kwoty kredytu w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie.
Formularz wniosku o kredyt oraz wzory oświadczeń można uzyskać w oddziałach banków. Trzeba w nim wskazać również wybraną transzę kredytu – 400, 600, 800 oraz 1 tys. zł miesięcznie.
Do kiedy bank zawrze umowę
Otrzymanie kredytu zależy przede wszystkim od spełnienia kryterium dochodowego. W roku akademickim 2016/2017 maksymalny dochód na osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania kredytu został ustalony na poziomie 2,5 tys. zł. Następnie bank oceni zdolność kredytową zainteresowanego – najpóźniej do 20 listopada 2016 r. dokona oceny zabezpieczenia spłaty kredytu dla wskazanej raty i – jeśli będzie pozytywna – zaproponuje podpisanie umowy. Jeżeli rozstrzygnięcie będzie negatywne, bank rozważy możliwość wypłaty niższych rat. Wnioskodawca, którego podanie mimo to zostanie rozpatrzone negatywnie, będzie mógł złożyć wniosek o pożyczkę w innej placówce. Ma na to czas do 30 listopada 2016 r. Jeżeli decyzja będzie pozytywna, umowę podpisze nie później niż do 31 grudnia 2016 r.
Jak długo można pobierać kredyt
Kredyt studencki może być wypłacany maksymalnie przez 6 lat, przez okres 10 miesięcy w roku akademickim. Można z niego zrezygnować wcześniej, albo wnioskować o zmianę wysokości wypłacanej transzy.
Jakie obowiązki ma kredytobiorca
Jest zobowiązany do przedstawiania w banku do 31 października oraz 31 marca ważnej legitymacji studenckiej, a jeśli przebywa za granicą – zaświadczenia o odbywaniu studiów. Musi również powiadomić bank o każdym zdarzeniu powodującym wydłużenie okresu, na jaki został udzielony kredyt, np. o niezaliczeniu semestru, udzielonym urlopie, czy też o zawieszeniu w prawach studenta. Ma wówczas prawo do złożenia wniosku o wydłużenie okresu kredytowania. Należy również powiadomić bank o utracie statusu studenta.
Kiedy trzeba zacząć spłacać kredyt
Spłata kredytu rozpoczyna się po dwóch latach od ukończenia studiów. W razie przejściowych trudności z regulowaniem opłat za pożyczkę bank – na wniosek kredytobiorcy – może zmniejszyć przez pół roku wysokość spłacanej raty do 20 proc. jego przeciętnego miesięcznego dochodu z ostatnich trzech miesięcy. Natomiast jeżeli absolwent straci pracę lub zdarzy się sytuacja losowa, która utrudni mu spłacanie kolejnych transz, może wystąpić do banku z wnioskiem o zawieszenie pożyczki wraz z odsetkami nawet na rok.
Kiedy bank umorzy kredyt
Kredytobiorca, który ukończył studia w grupie 5 proc. najlepszych absolwentów uczelni, może uzyskać umorzenie 20 proc. kredytu. W tym celu powinien skierować do banku odpowiedni wniosek potwierdzony przez dziekana wydziału, na którym kończył studia.
Pożyczka może być umorzona częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań. Chodzi np. o udokumentowaną przez ośrodek pomocy społecznej trudną sytuację życiową kredytobiorcy i członków jego rodziny, albo materialną spowodowaną przypadkiem losowym powodującym długotrwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań, zwłaszcza chorobą kredytobiorcy lub członka jego rodziny, koniecznością sprawowania nad nim osobistej opieki, szkodą wywołaną przez pożar, powódź lub inną katastrofę. Jednak decyzja o umorzeniu pożyczki należy do ministra nauki.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1 ze zm.).