Oprócz stypendium z uczelni student może dostać także zapomogę z gminy. Żak może starać się również o kredyt studencki - od tego roku nawet wtedy, gdy jest dopiero w trakcie rekrutacji na studia.

Studenci mają kilka możliwości, aby sfinansować samodzielnie okres nauki na uczelni.

1. Kredyt studencki

Mogą ubiegać się więc o kredyty studenckie, które w roku akademickim 2016/2017 jest o wiele łatwiej otrzymać. Przede wszystkim o pożyczkę może starać się nie tylko osoba już studiująca, ale także osoba w trakcie rekrutacji na studia wyższe lub kontynuująca studia na stopniu magisterskim lub doktoranckim. Jest jednak warunek wiekowy - edukację wyższą należy rozpocząć przed ukończeniem 25. roku życia. Po dostaniu się na studia, kredytobiorca musi dostarczyć do banku dokument zaświadczający o odbywaniu studiów.

Próg dochodowy uprawniający do otrzymania kredytu wynosi w tym roku 2500 zł na osobę w rodzinie. Miesięczna rata - wyższa niż w roku poprzednim - wynosi:

  • 600 zł – rata podstawowa,
  • 800 zł albo 1000 zł – rata podwyższona,
  • 400 zł – rata obniżona.

Wnioski można składać od 15 lipca do 20 października, jednak w roku akademickim 2016/2017 wyjątkowo, z powodu prac legislacyjnych, termin ten obowiązuje od 15 sierpnia do 31 października.

Jakie dokumenty trzeba dostarczyć do banku starając się kredyt studencki, dowiesz się tutaj>>

2. Stypendium za wyniki w nauce

Studenci pierwszego roku mogą otrzymać nie tylko kredyt studencki, ale (od 1 października 2014 r.) także stypendium rektora dla najlepszych studentów. Przedtem zarezerwowane dla studentów wyższych lat, teraz mogą je otrzymać również rozpoczynający wyższą edukację, o ile są laureatami olimpiad międzynarodowych albo laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim.

Natomiast student drugiego roku lub wyżej (studiów I stopnia, licencjackich, jednolitych magisterskich lub II stopnia, tzw. uzupełniających studiów magisterskich) musi nadal wykazać się wysoką średnią ocen (minimalnym progiem jest 4,0), a także osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub wysokimi wynikami sportowymi we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - pod uwagę brane są oceny i osiągnięcia z poprzedniego roku akademickiego. Ten rodzaj wsparcia może otrzymać maksymalnie 10 proc. każdego kierunku studiów prowadzonego na uczelni. Co jest uznawane za wysokie osiągnięcia każda uczelnia szczegółowo ustala sama - przykładowy zestaw wymagań znajdziesz tutaj>>

Także wysokość stypendium uczelnie ustalają samodzielnie, ale jego wysokość dochodzi do kilkuset złotych miesięcznie - zazwyczaj też jest podzielone na progi, zależne od wyników osiąganych przez studenta.

Po zaliczeniu pierwszego roku studiów student, który posiada wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe może starać się o stypendium ministra. Za wybitne osiągnięcia naukowe Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego uznaje między innymi pracę naukową, publikacje czy dzieła artystyczne, wyróżnienia otrzymane w olimpiadach czy udział w konferencjach naukowych. Za wybitne osiągnięcia sportowe Minister Sportu i Turystyki uznaje udział studenta w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich czy zajęcie jednego z pięciu pierwszych miejsc w zawodach o randze krajowej czy międzynarodowej.

Te stypendia są wypłacane jednorazowo przez uczelnię. Wysokość stypendium ustala właściwy minister, lecz nie może ona przekroczyć 15 tys zł.

Ponadto absolwenci studiów licencjackich lub studenci po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe, mogą otrzymać od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Diamentowy Grant. Ile wynosi Grant? Nawet do 200 tys. zł na wydatki związane z prowadzeniem badań naukowych i dodatkowo miesięczne wynagrodzenie dla studenta w wysokości minimum 2,5 tys. zł.

Uzdolnieni studenci mogą także ubiegać się między innymi o stypendia od od fundacji i firm, także zagranicznych. Więcej na ten temat dowiesz się z naszej galerii:

3. Stypendia socjalne dla studenta

Ze względu na ciężką sytuację finansową w rodzinie, student może starać się na uczelni o stypendium socjalne. Może zostać przyznane na okres jednego semestru lub roku akademickiego, a próg ustala rektor w porozumieniu z samorządem studenckim w oparciu o ustawowe progi - minimalną i maksymalną wysokość stypendium - które w roku akademickim 201/2017 wynoszą od 668,2 zł od 1043,9 zł.

Co więcej, jeśli student studiuje stacjonarnie, może starać się o zwiększone stypendium socjalne - musi jednak mieszkać w domu studenckim lub innym obiekcie, a jego codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. W zależności od uczelni kwota zwiększenia rozpina się od około 100 do 350 zł. Trochę niższe (maksymalnie 200 zł) jest zwiększenie wynikające z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

Specjalne stypendium na uczelni może otrzymać także osoba niepełnosprawna. Sumy jakie może dostać, zróżnicowane w zależności od uczelni, wynoszą od około 150 zł do 450 zł.

Ile wynosiły stypendia socjalne w poprzednim roku akademickim dowiesz się z naszej galerii:

4. Zapomoga dla studenta

Student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, może również ubiegać się o zapomogę. Chodzi tutaj między innymi o takie zdarzenia losowe, jak śmierć lub ciężka choroba studenta bądź członka rodziny czy klęski żywiołowe (np. pożar, powódź), ale pomoc można też otrzymać z okazji urodziny dziecka czy z powodu utraty pracy najbliższego członka rodziny.

Ten rodzaj pomocy przysługuje studentowi maksymalnie dwa razy w ciągu roku akademickiego, ale wysokość pomocy może sięgać nawet kilku tysięcy złotych.

5. Stypendium od gminy

O stypendium - zarówno naukowe, jak i socjalne - student może starać się również w gminie. Jednostki samorządu terytorialnego mogą bowiem we własnym zakresie pomóc studentom i mają przy tym dużą swobodę: mogą samodzielnie decydować komu i za co przyznają stypendium, do kiedy można składać wnioski, jakie dokumenty musi złożyć osoba uprawniona do stypendium oraz jakie informacje powinny znaleźć się we wniosku, a także w jakiej wysokości przyznają stypendium.

Zazwyczaj przysługują one jednak studentom pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, a w niektórych przypadkach także doktorantom. Nie ma przy tym znaczenia, czy są to studia w trybie stacjonarnym czy niestacjonarnym, w szkole publicznej czy niepublicznej. Warunkiem jest, aby osoba ubiegająca się o stypendium była stałym mieszkańcem gminy, zameldowanym i przybywającym w gminie, niezależnie od miejsca nauki.

Gminy wymagają od studenta wykazania się osiągnięciami w nauce (stypendium naukowe) lub spełnienia odpowiednich kryteriów dochodowych (stypendium socjalne). Pomoc wynosi kilkaset złotych miesięcznie i jest przyznawana na czas trwania roku akademickiego.