Więcej środków na stypendia dla najlepszych studentów, mniejsza liczba miejsc na studiach doktoranckich i odbiurokratyzowanie procedur.
To tylko niektóre zmiany, jakie wprowadza już od 1 października br. nowelizacja z 23 czerwca 2016 r. ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. poz. 1311). Ale to dopiero początek. Resort nauki bowiem kończy – o czym pisaliśmy wczoraj – pracę nad przepisami, które przyspieszą likwidację słabszych szkół wyższych, które obecnie pożyczają kadrę od uniwersytetów.
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków prowadzenia studiów (ma wejść w życie 1 października 2016 r.) uczelnie będą mogły wliczać do swojego minimum kadrowego tylko akademików, dla których są one pierwszym miejscem zatrudnienia. Przy czym wymóg ten będą musiały spełnić wyłącznie szkoły wyższe prowadzące studia pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie) o profilu praktycznym.