Nasza firma podpisała umowę z jedną z wyższych uczelni, w której zobowiązała się, że będzie przyjmowała studentów na praktyczną naukę zawodu. Czy takie osoby powinny być kierowane na badania profilaktyczne przed dopuszczeniem do odbycia praktyk?
Osoba odbywająca praktyczną naukę zawodu powinna zostać skierowana na badania profilaktyczne przez rektora uczelni, a nie podmiot przyjmujący na praktykę. Wynika to z art. 228 ust. 1 prawa o szkolnictwie wyższym, który stanowi, że rektor ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki osobom pobierającym w uczelni naukę, odbywającym zajęcia praktyczno-techniczne albo wykonującym prace na jej rzecz. Z kolei par. 11 ust. 4 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach wskazuje, że obowiązkiem rektora jest też zapewnienie, aby studenci narażeni na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia podlegali badaniom lekarskim na zasadach i w trybie określonych w odpowiednim rozporządzeniu ministra zdrowia. Badania te przeprowadzane są na podstawie skierowania wydanego przez placówkę dydaktyczną, zawierającego m.in. informację o kierunku kształcenia oraz o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, które występują w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu czy studiów.
Reklama

Reklama
A zatem to właśnie uczelnia wyższa powinna upewnić się co do braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia praktyki przez studenta, a co za tym idzie – skierować go na wymagane badania. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby pracodawca będący organizatorem praktyk wysłał taką osobę do swojego lekarza medycyny pracy na dodatkowe badania profilaktyczne. Nie jest to jednak obligatoryjne.
Należy natomiast przypomnieć, że zgodnie z kodeksem pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki zajęć odbywanych na terenie zakładu pracy przez studentów i uczniów niebędących jego pracownikami. Oznacza to, że takie osoby powinny być odpowiednio chronione przed czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi, występującymi w danym zakładzie.
Podstawa prawna
Aart. 228 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).
Par. 11 ust. 4 rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U. nr 128, poz. 897 ze zm.).
Rozporządzenie ministra zdrowia z 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. poz. 1144).
Art. 304 par. 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).