Rodzice dzieci, które rozpoczynają przygodę ze szkołą, nie muszą się martwić o podręczniki i ćwiczenia. Te materiały powinna zapewnić placówka
Czy uczniowskie plecaki mogą być lżejsze
Reklama
Zastanawiam się nad wyborem plecaka dla mojego dziecka, które pójdzie do pierwszej klasy. Czytałam na forum, że często są one przeładowane. Czy w szkole istnieje możliwość pozostawienia części przyborów szkolnych?

Reklama
TAK
Szkoła ma obowiązek zapewnić uczniowi możliwość pozostawienia podręczników w placówce i zabezpieczyć je przed ewentualną kradzieżą. Szkoły są więc zobowiązane są do zakupu i zamontowania szafek. Z tego prawa mogą skorzystać uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych. Często jednak dyrektorzy i wychowawcy na zebraniach tłumaczą się brakiem pieniędzy oraz dodatkowych pomieszczeń i w efekcie ten wymóg nie jest do końca spełniony. Niemniej jednak rodzice mają prawo wymusić na placówce możliwość pozostawiania ciężkiego wyposażenia plecaków. Innym wyjściem jest zakup na własny koszt drugiego kompletu książek i przechowywanie go w domu.
Podstawa prawna
Par. 3 ust. 1 rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.).
Czy wyprawka szkolna obejmuje książki
W trakcie rekrutacji w kwietniu było spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych. Nie uczestniczyłam w nim, bo nie wiedziałam, czy moje dziecko dostanie się do tej placówki. W sekretariacie poinformowano mnie, że na zebraniu był rozdawany wykaz rzeczy, które trzeba kupić przy kompletowaniu wyprawki. Czy powinnam zaopatrzyć dziecko także w podręczniki?
NIE
Od września 2014 r. uczniowie pierwszych klas szkoły podstawowej otrzymują darmowy podręcznik przygotowany przez resort edukacji i pomoce edukacyjne w postaci ćwiczeń oraz podręcznika do języka obcego. Docelowo wyposażenie uczniów klas I–III szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej ma zapewniać ministerstwo. Dzieci, które pójdą we wrześniu do pierwszej klasy, będą korzystać z podręczników, które obowiązywały w 2014 r. Zasadą jest bowiem, że rządowe książki należy użytkować przez trzy lata. Warto też zaznaczyć, że we wrześniu 2014 r. MEN wprowadził również dotację celową na wyposażenie:
- szkół podstawowych i artystycznych na poziomie podstawowym w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne do tego języka dla klas I–III – do wysokości 25 zł na ucznia;
- szkół podstawowych i artystycznych w materiały ćwiczeniowe dla klas I–III – do wysokości 50 zł na ucznia;
- szkół podstawowych i artystycznych w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klas IV–VI – do wysokości 140 zł na ucznia;
- szkół podstawowych i artystycznych w materiały ćwiczeniowe dla klas IV–VI – do wysokości 25 zł na ucznia;
- gimnazjów i tego typu szkół artystycznych w podręczniki lub materiały edukacyjne – do wysokości 250 zł na ucznia;
- gimnazjów i szkół artystycznych w materiały ćwiczeniowe – do wysokości 25 zł na ucznia.
Co roku systematycznie kolejne klasy szkół będą objęte tym wsparciem. Docelowo mają to być szkoły podstawowe i gimnazja. MEN będzie dostarczał elementarze dla klas I–III szkoły podstawowej, natomiast dla pozostałych klas dyrektorzy kupią wybrane na rynku podręczniki i ćwiczenia z dotacji budżetowej. Podręcznik do nauki religii – jeśli będzie wymagany – rodzice kupują we własnym zakresie.
Podstawa prawna
Art. 22ad ust. 2 i 22ae ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).
Czy dowóz z niebezpiecznych miejsc jest możliwy
Najbliższa szkoła, do której ma uczęszczać moje dziecko, oddalona jest od miejsca zamieszkania o 2 km. Problem w tym, że mieszkamy przy bardzo ruchliwej drodze. Czy w takiej sytuacji możemy zwrócić się do wójta o zorganizowanie dowozu dla naszych dzieci?
TAK
Co do zasady gmina powinna tak zorganizować sieć szkół na swoim terenie, aby wszyscy uczniowie tam mieszkający nie mieli zbyt dużych odległości do pokonania. Tak więc np. droga uczniów z klas I–IV nie powinna przekroczyć trzech kilometrów. Dla uczniów klas V–VI szkół podstawowych i gimnazjalistów odległość ta nie powinna być większa niż cztery kilometry. Jeśli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie ono mieszka, przekracza wymienione odległości, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.
Samorząd może jednak zorganizować dowóz również wtedy, gdy odległość jest mniejsza, niż przewidują przepisy ustawy o systemie oświaty. Wystarczy, że z takim wnioskiem wystąpią rodzice i wskażą, że jest ona wprawdzie krótsza, ale za to prowadzi przez las lub niebezpieczną arterię. Wójt nie może się już zasłaniać argumentami, że przepisy i regionalna izba obrachunkowa mu na to nie pozwalają. Takie ograniczenie zostało w prawie oświatowym zlikwidowane. Trzeba mieć jednak na względzie, że ostatecznie w tej sprawie decyzję podejmuje organ prowadzący placówkę.
Podstawa prawna
Art. 17 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).
Czy dyrektor decyduje o pomocy dla ucznia
Chcę przepisać moje dziecko z przedszkola do szkoły. Bardzo dobrze się rozwija, ma jednak problemy z wysławianiem się. Obawiam się jednak, że dyrektor nie zechce mu zorganizować pomocy logopedycznej. Czy szkoła może odmówić przydzielenia dziecku specjalisty?
NIE
Uczniowie, którzy mają problemy z nauką lub ze zdrowiem, mogą skorzystać z pomocy logopedy i psychologa. Dyrektorzy muszą zapewnić uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Przepisy nakazują im, by samodzielnie zdiagnozowali problemy dzieci i zapewnili im wsparcie odpowiednich specjalistów. W tym celu dyrektor powinien powołać zespół, którego skład będzie zależał od potrzeb uczniów. Mogą się w nim znaleźć m.in. psycholog, pedagog lub logopeda. Takie grupy gwarantują indywidualne podejście do dziecka potrzebującego wsparcia w rozwijaniu zainteresowań albo pokonywaniu trudności. Rodzice mogą również uczestniczyć w pracach zespołu, ale powinni o takim zamiarze odpowiednio wcześniej powiadomić dyrektora.
Podstawa prawna
Par. 1 rozporządzenia ministerstwa edukacji narodowej z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. poz. 532 ze zm).
Czy w prywatnej placówce obowiązuje rządowy podręcznik
Zdecydowałam się zapisać syna do niepublicznej szkoły podstawowej. Tam uznano, że poza czesnym, rodzice będą zobowiązani we własnym zakresie do zakupu pomocy dydaktycznych, w tym książek i ćwiczeń. Czy takie działania są wbrew obowiązującemu prawu oświatowemu?
NIE
Zgodnie ze stanowiskiem MEN rodzice dzieci z niepublicznych placówek mają prawo do darmowego podręcznika i pomocy edukacyjnych. Jeśli jednak zgodnie uznają, że szkoła lub osobiście opiekunowie wyposażą uczniów w wyprawkę, to nie ma potrzeby przekazywania środków jako darowizny na szkołę. MEN przyznaje, że prywatne placówki nie są tak restrykcyjnie traktowane jak publiczne. Tym bardziej że zawsze taka szkoła mogłaby np. podwyższyć czesne i z tych pieniędzy kupić inne podręczniki oraz pomoce edukacyjne dla uczniów. Szefowie prywatnych szkół muszą jednak mieć świadomość, że rezygnując z tego typu wsparcia udzielanego za pośrednictwem samorządu, nie będą mieli prawa do dotacji na zakup ćwiczeń i innych pomocy edukacyjnych.
Podstawa prawna
Art. 85b ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).
Czy zarządzający może się domagać dokumentów
Dostałam od nauczycielki z przedszkola pisemną informację o plusach i minusach w rozwoju mojego dziecka. Czy muszę przekazać dyrektorowi szkoły lub wychowawcy klasy taki dokument?
NIE
Każde przedszkole musi przygotować dla pięcio- i sześciolatków informację o gotowości do podjęcia nauki w szkole. Taki obowiązek ma też szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego i punkt przedszkolny. Taką opinię wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego ten, w którym wychowanek ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Wychowawca musi określić w niej m.in., w jakim stopniu dziecko opanowało umiejętności społeczne, matematyczne, czy jest gotowe do nauki czytania i pisania, czy jest samodzielne, czy też raczej potrzebuje pomocy. Ocena przedszkolaka jest kierowana wyłącznie do rodziców, dla których ma być ona dodatkową informacją o poziomie rozwoju i nabytych umiejętnościach ich dziecka. To oni decydują o jej przekazaniu dyrektorowi. Ten z kolei może zorganizować dziecku dodatkowe zajęcia z logopedą, gdy taka potrzeba będzie wskazana w cenzurce. Dlatego warto wydaną opinią podzielić się z dyrektorem, który może pomóc nowemu uczniowi.
Podstawa prawna
Par. 4 ust. 7 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 893 ze zm.).