Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, będzie określał do końca stycznia organ je prowadzący, czyli najczęściej gmina.
Takie zmiany zawiera projekt rozporządzenia w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Dokument trafił do konsultacji społecznych.
Obecnie cały harmonogram postępowania rekrutacyjnego wspomnianych placówek jest określony w rozporządzeniu z 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. poz. 1942). Ten jednak po wejściu projektowanych zmian i zgodnie z art. 1 pkt 20 ustawy z 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1010) – przestanie obowiązywać.
– To bardzo dobre rozwiązanie, że część uprawnień związanych z terminami przeprowadzania rekrutacji do placówek oświatowych pozostanie w gestii samorządów. To one najlepiej wiedzą, w jakim czasie powinien być przeprowadzony nabór na danym terenie – mówi Grażyna Burek, pełnomocnik prezydenta Katowic ds. polityki edukacyjnej.
Na podstawie przywołanej nowelizacji uchylony został przepis dotyczący organizowania obowiązkowego egzaminu po szóstej klasie szkoły podstawowej. Jego wyniki nie były brane pod uwagę przy naborze do gimnazjów, ale tylko tych rejonowych. Znaczenie miały jednak w przypadku postępowania rekrutacyjnego m.in. do gimnazjum dwujęzycznego albo sportowego. Tak jak obecnie, również w projekcie zasadniczym brane będą pod uwagę szczególne predyspozycje uczniów, stąd uwzględniano wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną szkoły albo wyniki prób sprawności fizycznej przeprowadzanych przez szkołę na warunkach ustalonych przez polskie związki sportowe. Poza tymi wynikami, zamiast sprawdzianu szóstoklasisty będą uwzględniane oceny z języka polskiego, obcego nowożytnego i matematyki ze świadectwa na zakończenie szkoły podstawowej.
W projekcie rozporządzenia określono też sposób punktowania poszczególnych kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych. Zgodnie z nim liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego powinna być równa liczbie punktów możliwych do uzyskania za oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za osiągnięcia ucznia. Łącznie może ich być 100, w tym maksymalnie 13 punktów będzie do uzyskania za osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych. Nowy mechanizm ma najbardziej punktować uczniów wszechstronnie uzdolnionych.