Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadziło obowiązek odbywania trzymiesięcznych praktyk studenckich. Powszechne i dłuższe
praktyki mają lepiej przygotować absolwentów do startu na rynku pracy i zwiększyć szanse wykorzystania umiejętności młodych ludzi.

Szukając praktyk warto znać swoje prawa.

Przede wszystkim studenci powinni wybierać pracodawców, którzy mają podpisane umowy z uczelnią. Wówczas mają pewność, że ich oczekiwania co do stażu zostaną spełnione.

Umowa uczelni z pracodawców zawiera: program, nadzór dydaktyczny i organizacyjny, a także zobowiązuje się do zapewnienia stanowiska i narzędzi pracy. Taka umowa ma pomóc w zdefiniowaniu celów dobrej praktyki – z punktu widzenia pracodawcy (cele zawodowe), jak i uczelni (cele edukacyjne). Warto zadbać, by umowa szczegółowo określała zakres obowiązków i przykładowe zadania, a także proces adaptacji praktykantów.

Reklama

Dobra umowa, powinna informować:
• o założeniach programu praktyki
• o czasie trwania praktyki i liczbie godzin pracy
• o zakresie obowiązków
• o stanowisku i narzędziach pracy
• o komórce organizacyjnej, w której praktyka będzie się odbywać
• o celach i treściach edukacyjnych praktyki, uwzględniających program kształcenia studentów-praktykantów

Po zakończeniu praktyki warto poprosić pracodawcę o dokument zawierający informacje o:
• czasie trwania praktyki i komórce organizacyjnej,
która je realizowała,
• celach praktyki i uzyskanych efektach kształcenia,
• wykonanych zadaniach w trakcie trwania praktyki.Praktyki mogą być dofinansowane przez uczelnie w ramach dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dodatkowo z funduszy europejskich.