Już we wtorek 14 maja o godzinie 9:00 rozpoczną się egzaminy ósmoklasisty. Tego dnia odbędzie się egzamin z języka polskiego. Jest on jednym z trzech, obok matematyki i języka obcego nowożytnego, egzaminów. Jaki zakres wiedzy powinni mieć opanowany uczniowie na egzamin ósmoklasisty 2024 z języka polskiego? Jak wyglądają arkusze egzaminacyjne i ile czasu jest na ich rozwiązanie?

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2024: Terminy i czas trwania

Jednym z obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty jest język polski. W tym roku egzamin z niego odbędzie się we wtorek 14 maja o godzinie 9:00 i potrwa 120 minut. Czas ten może zostać wydłużony do 180 minut w przypadku osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Termin dodatkowy dla uczniów, którzy z uzasadnionych przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpią do niego wspomnianego dnia, wyznaczony został na poniedziałek 10 czerwca. Wyniki egzaminu ósmoklasisty ogłoszone zostaną 3 lipca.

Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego. Jak wygląda?

Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego składa się z dwóch części, z których łącznie zdający może uzyskać 45 punktów. Pierwsza z nich składa się z ok. 20 zadań opartych w większości o zamieszczone w arkuszu dwa teksty – literacki i nieliteracki – które łącznie liczą nie więcej niż 1000 wyrazów. Za tę część egzaminu uczeń może zdobyć maksymalnie 25 punktów.

Drugą część egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego stanowi wypracowanie. Zdający może wybrać jego temat spośród dwóch propozycji – opowiadania lub rozprawki. Każdy z tematów wymaga odwołania się do obowiązkowej lektury szkolnej lub utworu samodzielnie wybranego przez ucznia.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2024: Wymagania i zagadnienia

W tym roku arkusze egzaminacyjne egzaminu ósmoklasisty opierają się o wymagania egzaminacyjne, które zawarte zostały w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 2022 roku.

Opublikowany na stronie CKE "Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego" oraz Aneks do niego określają szczegółowe wymagania egzaminacyjne. Zagadnienia na egzamin ósmoklasisty z języka polskiego obejmują:

 • kształcenie literackie i kulturowe – czytanie utworów literackich, odbiór tekstów kultury;
 • kształcenie językowe – gramatyka języka polskiego, zróżnicowanie języka, komunikacja językowa i kultura języka, ortografia i interpunkcja;
 • tworzenie wypowiedzi – elementy retoryki, mówienie i pisanie;
 • samokształcenie.

Zadania egzaminacyjne sprawdzają znajomość treści i problematyki następujących lektur:

 • Charles Dickens, "Opowieść wigilijna",
 • Aleksander Fredro, "Zemsta",
 • Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII,
 • Aleksander Kamiński, "Kamienie na szaniec",
 • Adam Mickiewicz, "Reduta Ordona", "Śmierć Pułkownika", "Świtezianka", "Dziady cz. II", "Pan Tadeusz" (całość),
 • Antoine de Saint-Exupéry, "Mały Książę",
 • Henryk Sienkiewicz, "Quo vadis", "Latarnik",
 • Juliusz Słowacki, "Balladyna",
 • wiersze wybranych poetów.

Egzamin ósmoklasisty 2024. Kto musi do niego przystąpić?

Egzamin ósmoklasisty po raz pierwszy przeprowadzony został w 2019 roku. Jest on egzaminem obowiązkowym, do którego musi przystąpić każdy uczeń, aby ukończyć szkołę. Jednocześnie nie można go nie zdać, ponieważ nie ma określonego minimalnego wyniku do osiągnięcia.

Do egzaminu ósmoklasisty zobowiązani są przystąpić:

 • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej,
 • uczniowie szkół artystycznych, które realizują kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej (w klasie, w której zakres nauczania odpowiada VIII klasie szkoły podstawowej),
 • słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.