Matura ustna to część egzaminu dojrzałości, która budzi najwięcej wątpliwości wśród zdających. Wyniki z egzaminów ustnych nie są brane pod uwagę podczas rekrutacji na studia, przez co maturzyści uznają je za niepotrzebne. Czy trzeba zdawać maturę ustną? Kiedy odbędą się matury ustne 2024? Jak będą wyglądać matury ustne i jak będą oceniane? Czy matury ustnej można nie zdać? Odpowiadamy poniżej.

Czy trzeba zdawać maturę ustną 2024?

Zdający maturę 2024 będą musieli obowiązkowo przystąpić do egzaminów pisemnych z:

  • języka polskiego na poziomie podstawowym,
  • języka obcego nowożytnego (do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski) na poziomie podstawowym,
  • matematyki na poziomie podstawowym,
  • jednego przedmiotu do wyboru na poziomie rozszerzonym.

Obowiązkowe będą również egzaminy ustne z:

  • języka polskiego,
  • języka obcego nowożytnego (do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski).

Już za miesiąc matura. Materiału do powtórzenia jest bardzo dużo. Wszystkim tegorocznym maturzystom polecamy zestaw testów i arkuszy egzaminacyjnych– MATURA 2024. Publikacje dostępne są na sklep.infor.pl/matura2024

Kiedy odbędą się matury ustne 2024?

Matury ustne 2024 w głównym terminie odbędą się w następujących dniach:

  • 11-16 maja 2024 (z wyłączeniem 12 maja),
  • 20-25 maja 2024.

Termin dodatkowy matur ustnych 2024 to 10-12 czerwca 2024.

Natomiast termin poprawkowy matury ustnej 2024 to 21 sierpnia 2024.

Jak będzie wyglądać matura ustna 2024 z języka polskiego i jak będzie oceniana?

Matura ustna 2024 z języka polskiego będzie trwała 30 minut. Pierwsze 15 minut zdający poświęci na przygotowanie odpowiedzi, kolejne 15 minut na jej przedstawienie i rozmowę z komisją egzaminacyjną.

Egzamin będzie polegał na wylosowaniu przez zdającego zestawu pytań składającego się z dwóch zadań.

Pierwsze z nich będzie zawierać zagadnienie weryfikujące znajomość treści i problematyki lektury obowiązkowej. Będzie to zadanie z puli zadań jawnych publikowanych na stronie CKE. W roku szkolnym 2023/2024 lista zadań jawnych została ograniczona do 110.

Drugie zadanie będzie dotyczyło zagadnienia związanego z literaturą lub innymi dziełami sztuki albo językiem. Zadaniem zdającego będzie omówienie go na podstawie dołączonego do polecenia materiału w postaci tekstu literackiego lub nieliterackiego albo tekstu ikonicznego.

Podczas matury ustnej 2024 z języka polskiego ocenie będzie podlegać aspekt merytoryczny wypowiedzi zdającego oraz jej kompozycja, aspekt merytoryczny wypowiedzi podczas rozmowy z egzaminującymi, jak również zakres i poprawność środków językowych w wypowiedziach oraz podczas rozmowy.

Jak będzie wyglądać matura ustna 2024 z języka obcego nowożytnego i jak będzie oceniana?

Matura ustna 2024 z języka obcego nowożytnego będzie trwała 15 minut.

Zdający wylosuje zestaw egzaminacyjny składający się z 3 zadań:

Zadanie 1. Rozmowa z odgrywaniem roli

Zadanie 2. Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania

Zadanie 3. Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania

By zdać maturę 2024, każdy zdający musi przystąpić do części ustnej z języka obcego nowożytnego i uzyskać minimum 30% punktów.

Podczas matury ustnej 2024 z języka obcego nowożytnego oceniana będzie sprawność komunikacyjna zdającego, zakres środków leksykalno-gramatycznych, poprawność środków leksykalno-gramatycznych, wymowa oraz płynność wypowiedzi.

Czy można nie zdać ustnej matury?

By zdać maturę 2024 należy uzyskać wymagane minimum 30% z każdego z egzaminów z przedmiotów obowiązkowych oraz przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej. Obowiązek uzyskania wymaganych 30% dotyczy również obowiązkowych egzaminów ustnych.

ikona lupy />
GazetaPrawna.pl

Wszystkim tegorocznym maturzystom polecamy zestaw testów i arkuszy egzaminacyjnych – MATURA 2024. Publikacje dostępne są na: sklep.infor.pl/matura2024