Z początkiem kwietnia wchodzi w życie rozporządzenie MEN w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Dokument podtrzymuje zeszłoroczne zasady ubiegania się o dotację. Zmieniono wzory formularzy wniosków.

Kto może ubiegać się o dotację celową na podręczniki?

Dokument reguluje przyznawanie funduszy na zakup podręczników, ale również materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych prowadzącym placówki edukacyjne:

 • jednostkom samorządu terytorialnego,
 • osobom prawnym niebędącym jednostkami samorządu terytorialnego,
 • osobom fizycznym.

Dotacja jest przyznawana na podręczniki i materiały dla:

 • wszystkich uczniów klas II, V i VIII szkół podstawowych,
 • uczniów szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
 • uczniów innych klas niż wyżej wymienione, o ile jednostka prowadząca otrzymała dotację celową dla wszystkich uczniów danej klasy w latach 2022 i 2023.

Co zmieni nowe rozporządzenie MEN?

W dokumencie, który wchodzi w życie od początku kwietnia, znajdą się głównie informacje o sposobie przekazywania przez dyrekcję szkoły (podstawowej lub artystycznej realizującej zakres szkoły podstawowej) informacji, które pozwolą jednostkom prowadzącym placówkę na ustalenie kwoty dotacji celowej. Podano również nowy wzór wniosku o udzielenie dotacji szkołom podstawowym, które są prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego. W nowym rozporządzeniu zawarto także informacje o sposobie przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego wojewodom wniosków o udzielenie dotacji celowej – w tym także kwot refundacji. Podano również wzór formularza służącego do rozliczenia otrzymanej dotacji.

Terminy składania wniosków o dotację celową na podręczniki

Dokładny harmonogram składania wniosków oraz udzielania dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne w 2024:

 • dla wniosków składanych od 15 kwietnia do 6 maja – dotacje udzielane 3 czerwca,
 • dla wniosków składanych od 7 maja do 11 lipca – dotacje udzielane 8 sierpnia,
 • dla wniosków składanych od 12 lipca do 15 września – dotacje udzielane 14 października.

Jakie kwoty dotacji na podręczniki w 2024?

W przypadku podręczników z zakresu edukacji polonistycznej, języka obcego nowożytnego, matematycznej, przyrodniczej i społecznej lub materiałów edukacyjnych – kwota 99 zł na ucznia klas I-III szkoły podstawowej. Kwoty dotacji celowej na ucznia pozostałych klas szkoły podstawowej (podręczniki lub materiały edukacyjne):

 • 185 zł – klasy IV,
 • 238 zł – klasy V i VI,
 • 330 zł – klasy VII i VIII.

Kwoty dotacji na materiały ćwiczeniowe wynoszą odpowiednio:

 • 55 zł – uczniowie klas I-III szkół podstawowych,
 • 27,50 zł – uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych.