Maturzyści przystąpią w poniedziałek po godzinie 9 do pisemnego egzaminu z języka włoskiego na poziomie podstawowym. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego nowożytnego jest jednym z obowiązkowych egzaminów na maturze.

Język włoski - podobnie jak język francuski i hiszpański - należy do rzadziej wybieranych przez maturzystów języków obcych. Najchętniej wybieranym jest język angielski, na kolejnych miejscach w wyborach maturzystów są niemiecki i rosyjski.

Chęć zdawania na maturze języka włoskiego na poziomie podstawowym zadeklarowało 227 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Po południu przeprowadzony będzie pisemny egzamin z włoskiego na poziomie rozszerzonym; rozpocznie się on o godzinie 14. Chęć zdawania egzaminu na tym poziomie zadeklarowało 383 abiturientów.

Tegoroczni absolwenci liceów i techników nie są jedynymi, którzy w będą pisać egzamin z włoskiego. Razem z nimi napiszą go też abiturienci z wcześniejszych roczników.

Reklama

Egzamin na poziomie podstawowym potrwa 120 minut, na poziomie rozszerzonym - 190 minut.

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym.

Reklama

Tegoroczni absolwenci, którzy zdają maturę według nowych zasad, muszą też obowiązkowo przystąpić do jednego egzaminu z przedmiotu do wyboru; chętni będą mogli przystąpić jeszcze do pięciu takich egzaminów. Egzaminy te zdawane są tylko na jednym rozszerzonym poziomie. W tej kategorii znalazły się więc także przedmioty, które maturzyści zdają obowiązkowo na poziomie podstawowym, w tym języki obce.

Abiturienci z wcześniejszych roczników, zdający maturę według starych zasad, mogą, ale nie muszą, zdawać egzaminów z przedmiotów do wyboru. Chętni mogą zdawać nawet sześć egzaminów z przedmiotów do wyboru.

Maturzyści - niezależnie czy zdają według starych, czy według nowych zasad - muszą przystąpić także do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowy egzamin z języka ojczystego.

Sesja egzaminów pisemnych potrwa do 24 maja, ustnych - do 27 maja.

Ci abiturienci, którzy nie będą mogli z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie, między 1 a 17 czerwca.

Abiturient zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu. Wynik z egzaminu z przedmiotu do wyboru nie będzie miał wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służyć ma tylko przy rekrutacji na studia.

Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 23 sierpnia, a poprawkowe ustne w dniach 24-26 sierpnia.