W klasach I–III podstawówki nauczyciel nie zada uczniowi pisemnych i praktycznych prac domowych do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Z kolei w klasach IV–VIII będzie miał taką możliwość, z tym że praca nie będzie obowiązkowa dla ucznia i nie zostanie za nią wystawiona ocena.

Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, który został skierowany do konsultacji.

Resort edukacji podkreśla, że proponowane zmiany dotyczą wybranych rodzajów prac domowych (pisemnych i praktycznych) i mają związek z obserwowaną od wielu lat praktyką zadawania uczniom nadmiernej ilości zadań do wykonania w czasie wolnym.

„Sygnały i argumenty krytykujące tę praktykę, szczególnie w odniesieniu do edukacji młodszych dzieci, pojawiały się nie tylko w dyskusji publicznej, ale mają także wyraźne odzwierciedlenie oraz potwierdzenie w korespondencji rodziców i uczniów kierowanej do Ministerstwa Edukacji Narodowej” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Resort dodaje, że w przypadku najmłodszych uczniów klas I–III szkoły podstawowej pisemne i praktyczne prace, z których jest ustalana ocena, powinny być wykonywane w czasie obecności ucznia w szkole i pod nadzorem nauczyciela. Zdaniem ministerstwa na tym etapie edukacyjnym nauczyciel, gospodarując racjonalnie i zgodnie z zasadami techniki pracy umysłowej czasem zajęć, jest w stanie organizować pracę ucznia z pełnym poszanowaniem jego prawa do odpoczynku poza szkołą.

Natomiast w klasach IV–VIII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, w przypadku gdy uczeń wykona zadaną pracę domową, nauczyciel będzie ją sprawdzał oraz – zgodnie z funkcją oceniania bieżącego – przekazywał uczniowi informację zwrotną na temat tej pracy (co uczeń zrobił dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć).

„Należy przy tym zaznaczyć, że zmiana nie oznacza zniesienia obowiązku uczenia się w domu, tj. nauki czytania w przypadku najmłodszych uczniów, czytania lektur, przyswojenia określonych treści, słówek itp. Zmiana ta ma na celu jedynie ograniczenie zadawania pisemnych i praktycznych prac domowych. Miejscem, w którym uczniowie, zwłaszcza młodsi, powinni zdobywać wiedzę i umiejętności jest przede wszystkim szkoła” – podkreśla resort edukacji. Proponowana regulacja ma wejść w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.

Zmiany obejmują jedynie uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży. MEN wskazuje, że u dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej (w wieku od 7 do 15 lat) następuje bardzo intensywny rozwój fizyczny i psychiczny. Natomiast w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych i dla dorosłych nie przewiduje się zmian w pracach domowych.

„Uczniowie i słuchacze tych szkół potrafią już racjonalnie organizować własną naukę i planować rozwój indywidualny. W przypadku tych szkół należy zatem pozostawić nauczycielom możliwość zadawania i oceniania prac domowych, jako jednego ze sposobów sprawdzania posiadanych przez ucznia wiadomości i umiejętności” – twierdzi resort.

W projekcie rozporządzenia proponuje się również zmianę polegającą na rezygnacji z wliczania do średniej ocen z religii i etyki. Resort wyjaśnia, że są to obecnie jedyne przedmioty nieobowiązkowe zliczane do średniej. Ta zmiana ma wejść w życie 1 września 2024 r.

Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia potrwają do 26 lutego br.©℗