Chciałabym zdobyć wiedzę z zakresu analityki medycznej, którą mogłabym później wykorzystać w pracy zawodowej. Jeszcze nie wiem, czy zrobić to w ramach studiów magisterskich, czy też podyplomowych. Zastanawiam się, czy wybierając te drugie będę mogła, po ich ukończeniu, wskazywać, że posiadam wykształcenie wyższe ze wskazanej dziedziny – pisze pani Aleksandra.
Nie. Legitymowanie się wykształceniem wyższym z danej dziedziny oznacza, że ukończyło się z pozytywnym wynikiem studia wyższe w tym zakresie. Tymczasem studia wyższe i podyplomowe to dwa różne pojęcia. Do tych pierwszych zalicza się studia pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie), drugiego stopnia (magisterskie) lub jednolite magisterskie prowadzone przez uczelnię. Tryb edukacji nie ma przy tym znaczenia. Mogą to być studia stacjonarne lub nie. Liczy się to, że skutkiem ich ukończenia jest uzyskanie odpowiedniego tytułu zawodowego: licencjata, inżyniera, magistra.
Studia podyplomowe są zaś formą kształcenia uzupełniającego przewidzianą dla posiadaczy jednego ze wspomnianych wyżej tytułów. Przez przepisy są klasyfikowane jako odrębna od studiów wyższych kategoria edukacji. Celem jest uzupełnienie wiedzy, ale ich ukończenie wiąże się jedynie z uzyskaniem określonych kwalifikacji podyplomowych, a nie tytułu zawodowego lub naukowego.
Oznacza to, że chcąc uzyskać wykształcenie wyższe w określonej dziedzinie, należy ukończyć studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie. Zaliczenie studiów podyplomowych nie daje możliwości legitymowania się posiadaniem wykształcenia wyższego ze wskazanego zakresu wiedzy. To rozróżnienie jest niezwykle istotne. Przykładowo, w ogłoszeniach o pracę często pojawia się wymóg ukończenia studiów wyższych ze wskazanej dziedziny, np. analityki medycznej. Posiadanie jedynie świadectwa studiów podyplomowych nie prowadzi do wypełnienia tego wymogu.
Podstawa prawna
Art. 2 ust. 1 pkt 5, 7, 8, 9, 11 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).