Od nowego roku szkolnego uczeń, który chodzi zarówno na lekcje religii jak i etyki, na świadectwie szkolnym będzie miał wpisane oceny z obu tych przedmiotów - zapisano w nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Od nowego roku szkolnego będą też nowe legitymacje dla uczniów szkół policealnych i słuchaczy szkół dla dorosłych.

O podpisaniu nowelizacji przez minister edukacji Annę Zalewską poinformowało MEN na swojej stronie internetowej.

W uzasadnieniu do projektu noweli wyjaśniono, że do tej pory brakowało unormowań prawnych określających sposób wpisywania na świadectwie ocen z religii i etyki, gdy uczeń nie uczęszcza na żadne z tych zajęć, gdy uczęszcza na religię albo etykę lub też, gdy uczęszcza zarówno na lekcje religii, jak i etyki.

Dlatego zdecydowano, by w sytuacji, gdy uczeń nie uczęszcza na żadne z tych zajęć na świadectwie promocyjnym i świadectwach ukończenia szkoły pojawiła się w rubryce "religia/etyka" pozioma kreska. Jeżeli uczeń uczęszczał na któreś z tych zajęć (bez wskazywania, na które), w rubryce pojawi się odpowiednia ocena. Jeśli zaś uczeń chodził zarówno na religię jak i na etykę, to na świadectwie zostaną umieszczone obie oceny.

W noweli znalazły się też zapisy opisujące zasady umieszczania na świadectwie, w szkołach, w których nauczany jest język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny, nazw zajęć. Mają być one umieszczone w miejscu przeznaczonym na zajęcia obowiązkowe. Z kolei nazwy zajęć z historii i kultury własnej mniejszości narodowej, etnicznej lub społeczności posługującej się językiem regionalnym mają być umieszczone w miejscu przeznaczonym na dodatkowe zajęcia.

Rozporządzenie wprowadza również zmiany w przepisach dotyczących legitymacji dla uczniów szkół policealnych i słuchaczy szkół dla dorosłych. W skutek innych przepisów, które mówią, że uczeń tego typu szkoły w razie nie uzyskania promocji na kolejny semestr jest skreślany z listy.

Dlatego uczniowie szkół policealnych i szkół dla dorosłych będą musieli potwierdzać w szkole ważność swojej legitymacji dwukrotnie - w terminie do 1 marca i do 30 września. W tej chwili robią to tylko raz - do 30 września. Obecnie używane przez nich legitymacje zachowają ważność jedynie do dnia 30 września 2016 r., wymienione na nowe będą nieodpłatnie.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Jednak przepis dotyczący umieszczania ocen z etyki i religii ma wejść w życie dopiero z dniem 1 września 2016 r., czyli z nowym rokiem szkolnym.