Uczeń, który chodzi zarówno na lekcje religii jak i etyki, na świadectwie szkolnym będzie miał wpisane oceny z obu tych przedmiotów - zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Projekt rozporządzenia został skierowany do konsultacji.

Ministerstwo Edukacji Narodowej w uzasadnieniu do projektu tłumaczy, że do tej pory brakowało unormowań prawnych określających sposób wpisywania na świadectwie ocen z religii i etyki, gdy uczeń nie uczęszcza na żadne z tych zajęć, gdy uczęszcza na religię albo etykę lub też, gdy uczęszcza zarówno na lekcje religii, jak i etyki.

Dlatego w projekcie zaproponowano, by w sytuacji, gdy uczeń nie uczęszcza na żadne z tych zajęć na świadectwie promocyjnym i świadectwach ukończenia szkoły pojawiła się w rubryce "religia/etyka" pozioma kreska. Jeżeli uczeń uczęszczał na któreś z tych zajęć (bez wskazywania, na które), w rubryce pojawi się odpowiednia ocena. Jeśli zaś uczeń chodził zarówno na religię jak i na etykę, to na świadectwie zostaną umieszczone obie oceny.

Reklama

W projekcie znalazły się też zapisy opisujące zasady umieszczania na świadectwie, w szkołach, w których nauczany jest język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny, nazw zajęć. Mają być one umieszczone w miejscu przeznaczonym na zajęcia obowiązkowe. Z kolei nazwy zajęć z historii i kultury własnej mniejszości narodowej, etnicznej lub społeczności posługującej się językiem regionalnym mają być umieszczone w miejscu przeznaczonym na dodatkowe zajęcia.

Rozporządzenie przewiduje również m.in. wydawanie uczniom szkół policealnych i słuchaczom szkół dla dorosłych legitymacji według odrębnego wzoru. Wszystko z powodu innych przepisów, które mówią, że uczeń tego typu szkoły w razie nie uzyskania promocji na kolejny semestr jest skreślany z listy uczniów. Dlatego uczniowie szkół policealnych i szkół dla dorosłych będą musieli potwierdzać w szkole ważność swojej legitymacji dwukrotnie - w terminie do 1 marca i do 30 września. W tej chwili robią to tylko raz - do 30 września.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Jednak przepis dotyczący umieszczania ocen z etyki i religii ma wejść w życie dopiero z dniem 1 września 2016 r., czyli z nowym rokiem szkolnym.