Wśród maturzystów, w 2022 roku liczba wniosków o wgląd do pracy egzaminacyjnej wyniosła 30418. W bieżącym, 2023 roku, było to ponad 10 tyś. więcej – dokładnie 41630 wniosków. Co w sytuacji, gdy weryfikacja punktów następuje już po ogłoszeniu listy osób przyjętych na uczelnię? Czy dany podmiot ma obowiązek uwzględnić nowy wynik egzaminu? Zapytaliśmy dyrektora CKE dr Marcina Smolika.

Obserwując dane Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, obserwujemy wzrost względem poprzedniego roku nie tylko w liczbie wniosków o wgląd do pracy egzaminacyjnej, ale także w liczbie wniosków o weryfikację sumy punktów. W 2023 roku takich wniosków było to 11996, podczas gdy w 2022 tylko 9136.

Zmienione świadectwa maturalne 2023

Liczba zmienionych świadectw nie jest już jednak duża większa. W 2022 roku było 2198, a w 2023 roku – 2589.

Dyrektora CKE zapytaliśmy o sytuację, w której weryfikacja punktów następuje już po ogłoszeniu listy osób przyjętych na uczelnię.

Matura 2023: Czy uczelnia ma obowiązek uwzględnić nowy wynik egzaminu?

Dr Marcin Smolik: Kwestię tę regulują – przynajmniej teoretycznie – przepisy prawa.

W przypadku uczelni kwestię tę reguluje art. 70 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, który stanowi, że „uczelnia uwzględnia możliwość przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej dla osób, które ubiegały się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.”

W rzeczywistości jednak z tym „uwzględnianiem” bywa różnie.

Gdy uczelnia odmawia przyjęcia kandydata, którego nowa liczba punktów z matury 2023 powinna być wystarczająca

Dr Marcin Smolik: Jeżeli zdarza się sytuacja, w której dana uczelnia odmawia przyjęcia na I rok studiów kandydata, który – po zmianie wyniku – ma liczbę punktów rekrutacyjnych, która byłaby wystarczająca (na etapie rekrutacji) do przyjęcia na studia, wówczas staramy się kontaktować z daną uczelnią (jeżeli zdający informuje nas, że ma problem) i prosić o przyjęcie ze względu na błąd egzaminatora w sprawdzeniu pracy.

W większości przypadków nasze prośby są uwzględniane.