Nowelizacja znosi obowiązek przedszkolny dla pięciolatków i szkolny dla sześciolatków. Uczniowie klas I i II szkoły podstawowej na wniosek rodziców będą mogli powtarzać naukę bez promocji w roku szkolnym 2016/2017.
ikona lupy />
Najważniejsze problemy samorządów / Dziennik Gazeta Prawna
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna
ikona lupy />
Marek Pleśniar dyrektor biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty / Dziennik Gazeta Prawna
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 15 ust. 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.; dalej u.s.o.) obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy siedem lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.
Ponadto nowelizacja przewiduje, że od roku szkolnego 2016/2017 sześciolatki będą mogły pójść do I klasy pod warunkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Jeśli nie będą go miały, to konieczna będzie pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.
W przepisach przejściowych nowelizacji zawarte są regulacje odnoszące się do roku szkolnego 2015/2016 oraz następnego – 2016/2017.
Zakłada się, że te dzieci, które obecnie chodzą do I klasy, będą mogły w niej pozostać – na wniosek rodziców – na kolejny rok szkolny. SCHEMAT 1 Uczeń taki nie będzie podlegał klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu do klasy II, oraz nie otrzyma świadectwa szkolnego.
Jeżeli rodzice zdecydują, że ich dziecko będzie kontynuować naukę w klasie I w szkole, do której uczęszcza, wobec tego dziecka nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. Wniosek rodziców może być wniesiony do dyrektora szkoły, w której uczeń się obecnie uczy, bądź do dyrektora innej placówki. W tym ostatnim przypadku należy jednak powiadomić szkołę o przeniesieniu dziecka.
Jeżeli wniosek zostanie złożony do dyrektora:
1) szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka – dziecko zostanie przyjęte z urzędu;
2) publicznej szkoły podstawowej innej niż wymieniona w pkt 1 – dziecko będzie przyjmowane po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego;
3) niepublicznej szkoły podstawowej – będą miały zastosowanie zasady przyjmowania uczniów do szkoły podstawowej ustalone w statucie szkoły.
Zgodnie z art. 9 ust. 5 nowelizacji dziecko, którego rodzice złożą wniosek, w roku szkolnym 2015/2016 zamiast kontynuować naukę w klasie I szkoły podstawowej, będzie mogło korzystać z wychowania przedszkolnego w wybranym przez rodziców przedszkolu (oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego), jeżeli jego dyrektor wyrazi zgodę na przyjęcie dziecka w trakcie roku szkolnego.
O przyjęciu dziecka dyrektor przedszkola (szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego) niezwłocznie poinformuje dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka. W przypadku nieprzyjęcia dziecka w trakcie roku szkolnego dziecko będzie kontynuowało naukę w klasie I szkoły podstawowej.
W myśl art. 10 ust. 1 nowelizacji dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które obecnie uczęszczają do klasy II szkoły podstawowej, będą mogły kontynuować naukę w roku szkolnym 2016/2017. Dzieci te są pierwszą grupą, która rozpoczęła obowiązkowo naukę w szkole w wieku sześciu lat. Warunkiem kontynuowania nauki będzie jednak złożenie przez rodziców wniosku w tym zakresie. Musi to nastąpić do 31 marca 2016 r.
Oznacza to, że w obecnym roku szkolnym dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy III szkoły podstawowej oraz nie otrzyma świadectwa szkolnego. W tym przypadku obowiązują analogiczne zasady dotyczące składania wniosku, jak w przypadku powtarzania I klasy. Z tym zastrzeżeniem, że dziecko to nie może być cofnięte do zerówki. SCHEMAT 2 Zgodnie z art. 8 ust. 1 nowelizacji dzieciom, które w roku szkolnym 2016/2017 rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej, można będzie wskazać jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego szkołę podstawową inną niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka. Robi to do 15 czerwca 2016 r. organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (np. wójt, burmistrz, prezydent miasta) prowadzącej szkołę podstawową. Nie będzie to jednak dopuszczalne, gdy spodziewana liczba uczniów w klasie I w:
● szkołach zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5 tys. mieszkańców przekracza 7;
● pozostałych szkołach przekracza 11.
Wyniki rekrutacji przedszkolnej ogłaszane są z reguły w połowie kwietnia. To może być powodem braku miejsca dla dziecka w przedszkolu. Dlatego rodzice powinni złożyć wnioski o odroczenie nauki dziecka w szkole oraz dokumenty rekrutacyjne do przedszkola do 31 marca.

WAŻNE Do 31 marca 2016 r. rodzice mogą złożyć do dyrektora szkoły wniosek o pozostawienie ich dziecka w I klasie na następny rok szkolny.

! Zgodnie z przepisami rekrutację do przedszkoli przeprowadza się do 31 marca. Tymczasem z nowelizacji wynika, że jeśli rodzic nie chce posłać dziecka sześcioletniego do szkoły, musi przedstawić stosowny wniosek dopiero do 31 sierpnia.

OPINIE EKSPERTÓW

Niewiele czasu zostało, by zaplanować ruch kadrowy w szkołach, w tym niestety zwolnienia nauczycieli. Niewiadomą pozostaną jeszcze długo uwarunkowania naboru dzieci do szkół. Dyrektorzy przygotowują się do roli bufora między szybkimi decyzjami rządu i władz samorządowych a rodzicami, samorządami szkolnymi i nauczycielami. Wezmą na siebie już na przedwiośniu zadanie przekonywania rodziców do decyzji sprzyjających pomieszczeniu dzieci w szkołach i przedszkolach. Będą informować nauczycieli o planach zatrudnienia. Z informacji OSKKO wynika, że liczba klas pierwszych spadnie o blisko połowę. W średniej wielkości szkole podstawowej oznacza to, że zamiast trzech klas pierwszych pozostanie jedna lub dwie.
W ośrodkach wiejskich spadek kandydatów do klasy pierwszej poniżej ustawowych siedmiorga dzieci może spowodować potrzebę organizowania zbiorczych klas pierwszych w jednej ze szkół. Samorządowcy zachęcają rodziców do zapisywania dzieci sześcioletnich do klas pierwszych, co może poprawić sytuację. Dyrektorzy szkół są obecnie zobowiązywani do takich działań. Gminy liczą, że po przejściu sześciolatków do klas pierwszych, do oddziałów przedszkolnych w szkołach będzie można przenieść pięciolatki, a to da szansę na przedszkole trzylatkom. Szczególnie ważne jest to dla małych ośrodków ze względu na mniejsze szanse edukacyjne dzieci tam zamieszkałych. Przedszkola świetnie te szanse wyrównują – im szybciej dzieci znajdą się pod opieką nauczycieli, tym lepiej. Za ratunek można uznać... dobry stan przygotowania szkół do przyjęcia sześciolatków do klas pierwszych (choć mówiło się o tym do niedawna inaczej).
Sprzeczne informacje, dotyczące gotowości sześciolatków do szkoły powodują zauważalną niepewność rodziców i powstrzymują ich przed podjęciem decyzji. Nie potrafimy także powiedzieć rodzicom, jak ich dzieci będą pracowały w szkole, gdy zechcą pozostawić je ponownie w klasie pierwszej. Nie mamy nowej podstawy programowej, zapewne będą w użyciu te same podręczniki. Dzieci będą robiły to samo, co w tym roku. Pozostaje też kwestia przygotowania nauczycieli do zmian, a raczej ich braku. Obawiam się braku czasu na planowanie pracy dydaktycznej i w konsekwencji chaosu.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dyrektor szkoły może na wniosek rodziców odroczyć obowiązek szkolny dziecka mającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Przedłużanie wychowania przedszkolnego może nastąpić do dziewiątego roku życia dziecka
Zasady odraczania obowiązku szkolnego dzieci mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zostały określone w dodawanym w u.s.o. art. 16a. Biorąc pod uwagę postępujący rozwój dziecka niepełnosprawnego oraz konieczność dostosowania dalszych oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych do zmieniających się potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, w przepisie tym wskazano, że na wniosek rodziców dyrektor szkoły obwodowej odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym.
Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i ponownie, gdy skończy 8 lat. W każdym przypadku podanie takie należy złożyć nie później niż do 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.
W art. 16a ust. 5 u.s.o. wskazano jednostki systemu oświaty, w których dzieci, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, mogą kontynuować przygotowanie przedszkolne. Są to: przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (do 1 września 2019 r.). W przypadku dzieci mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, są to także ośrodki umożliwiające tym dzieciom realizację odpowiednio obowiązku przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
WAŻNE Wniosek rodziców o odroczenie obowiązku szkolnego dla dziecka mającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego rozstrzyga w drodze decyzji administracyjnej dyrektor obwodowej szkoły podstawowej.

Zerówka trzy lata dłużej

Termin na przekształcenie zerówek w szkołach podstawowych w przedszkola został przesunięty z 1 września 2016 r. na 1 września 2019 r. Wzrośnie także dotacja celowa na jednego przedszkolaka
Nowelizacja znosi obowiązek przedszkolny dla pięciolatków i szkolny dla sześciolatków. Rodzice nie będą musieli więc obowiązkowo posyłać pięciolatków do zerówki. Utrzymane zostaje prawo do wychowania przedszkolnego dla dzieci czteroletnich. Prawo do wychowania przedszkolnego oznacza, że samorząd musi je zapewnić dziecku, jeśli o to wystąpią rodzice.
Oddział w podstawówce
Dotychczasowe przepisy prawa oświatowego przewidywały przekształcenie od 1 września 2016 r. funkcjonujących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w przedszkola. Powstające wskutek tego placówki miały spełniać warunki z rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 31 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 20).
Organy prowadzące szkoły podstawowe z zerówkami, zarówno gminy, jak i inne osoby prawne i fizyczne, wielokrotnie postulowały konieczność przesunięcia tego terminu. Argumentowano to brakiem dostatecznego czasu na przystosowanie lokali zajmowanych przez oddziały przedszkolne do nowych przepisów oraz powoływano się na trudności finansowe. Szczególne problemy dotyczą budynków nietypowych, zaadaptowanych na potrzeby szkoły.
Część gmin postanowiła więc zlikwidować oddział przedszkolny, by uniknąć kłopotliwego ich zdaniem przekształcenia. Takie działanie mogłoby się przyczynić do zmniejszenia liczby miejsc w zerówkach.
Wobec tych problemów nowelizacja przewiduje, że przekształcenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w przedszkola zostanie przesunięte na 1 września 2019 r. Termin ten ma umożliwić organom prowadzącym lepsze przygotowanie się do przekształcenia zerówek w przedszkola.
W związku z tą zmianą dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 60 ust. 2 u.s.o. (dotyczące ramowych statutów publicznych: przedszkoli, szkół i placówek) zachowują moc do 1 września 2019 r.
Ponieważ edukacja szkolna musi być poprzedzona zerówką, dzieci sześcioletnie zostaną objęte obowiązkiem przygotowania przedszkolnego. Jest to istotne w kontekście przywrócenia dotychczasowego rozpoczynania obowiązku szkolnego w wieku 7 lat.
Nowelizacja nie znosi obowiązku gminy do zapewnienia miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla wszystkich uprawnionych dzieci. Docelowo zmiana art. 14 ust. 3b u.s.o. gwarantuje dzieciom w wieku 3–5 lat prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Obowiązek gminy zapewnienia realizacji tego uprawnienia został rozciągnięty w latach, w zależności od wieku dziecka. TABELA 1
Dotowanie wychowania przedszkolnego
Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Jej wysokość na dany rok jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
Wysokość kwoty rocznej dotacji na każde dziecko w 2016 r. została określona w art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 827 ze zm.).
Z uwagi na przeprowadzaną zmianę dotyczącą podwyższenia wieku obowiązku szkolnego do siedmiu lat znaczna część dzieci w wieku sześciu lat pozostanie nadal w zerówce. Natomiast dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2016 r. będzie ustalana na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej (SIO) według stanu na 30 września 2015 r. Do jej naliczenia nie zostanie uwzględniony efekt zwiększonej liczby dzieci w wieku 6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym od września 2016 r.
W związku ze zwiększeniem liczby dzieci w edukacji przedszkolnej przez pozostawienie w niej sześciolatków zwiększona ma być w 2016 r. kwota dotacji z budżetu dla samorządów na jednego przedszkolaka z 1305 zł na 1370 zł.

! Zerówki muszą być przekształcone w przedszkola do 1 września 2019 r.

Tabela 1. Od kiedy gmina zapewni przedszkole

OPINIE EKSPERTÓW

W dyskusji nad wiekiem rozpoczęcia obowiązku szkolnego zapomina się o istocie sprawy, czyli dobru i faktycznych potrzebach dzieci. Zapomina się, że cała sprawa została w sposób fatalny przygotowana w Ministerstwie Edukacji Narodowej przez zespół Katarzyny Hall. Reforma została wbrew woli większości rodziców wprowadzona w życie bez pogłębionej analizy wpływu na dzieci. Jej podłoże miało czysto ekonomiczny podtekst, na co mniej lub bardziej oficjalnie przyznawali przedstawiciele ówczesnej koalicji rządzącej.
Dziś przeżywamy swoiste deja vu w dyskusji nad cofnięciem tej reformy przez PiS. I znowu padają wszystkie argumenty, na czele z tymi o charakterze ekonomicznym, poza najważniejszymi, dotyczącymi sfery emocjonalnej dzieci. Nikt w przekonujący sposób nie udowodnił, że dzieci, które wcześniej rozpoczynają obowiązek szkolny, lepiej radzą sobie w przyszłości. Zresztą wyrównywanie szans edukacyjnych to bardzo szczytne hasło – wytrych, którym można uzasadnić każdą, najbardziej nawet absurdalną zmianę w naszym systemie edukacji. Rozwiązanie jest natomiast bardzo proste: w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci, zwłaszcza ze środowisk wiejskich, należy przede wszystkim rozpocząć od zmian podstawy programowej i podjęcia decyzji w dwóch kluczowych obszarach, tj.:
1) ustalenia, czy pierwsze lata nauki (klasy I–III) mają mieć charakter rozwijający szczegółowe kompetencje dziecka i zawierać wskaźnik ocenowy, czy może nauczanie to powinno rozwijać ogólne kompetencje do właściwej realizacji procesu dydaktycznego w następnych etapach kształcenia;
2) zmiany sposobu organizacji i finansowania oświaty.
Samo obniżenie wieku szkolnego z jednoczesnym pozostawieniem prawa do wychowania przedszkolnego dla trzy-, cztero- i pięciolatków z pewnością nastręczy wiele problemów samorządom, które i tak są odsądzane od czci i wiary, zwłaszcza przez ZNP.
Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że w tych gminach, w których odsetek dzieci odroczonych od realizacji obowiązku szkolnego był niski, diametralnie spadnie liczba oddziałów klas I w roku szkolnym 2016/17. Dzieci z rocznika 2009 są już w szkole. Częste zmiany wywołują wśród rodziców niepokój i poczucie nieustannego eksperymentowania, a w efekcie nikłe zainteresowanie rodziców dzieci rocznika 2010 zapisaniem dziecka do klasy I. Ryzyko, że szkoły podstawowe nie zrealizują zadań naborowych lub że powstaną oddziały z niską liczbą uczniów, jest wysokie. Pewną szansą przy planowaniu roku szkolnego 2016/17 jest art. 8 ust. 1 ustawy nowelizującej. Jak z niego wynika, organ wykonawczy samorządu terytorialnego do 15 czerwca 2016 r. może wskazać jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego szkołę podstawową inną niż obwodowa, z zastrzeżeniem wynikającym z ust. 2 i uwzględniając obowiązek dowożenia.
Samorządy w większości bardzo dobrze przygotowały się do przyjęcia dzieci sześcioletnich do klasy I. Odpowiednio wyposażono sale dydaktyczne, przystosowano pomieszczenia oraz wyposażono sale zabaw, a także zbudowano place zabaw. Nauczyciele podnieśli kompetencje i kwalifikacje zawodowe.
Uwzględniając powyższe oraz to, że pozostanie dzieci sześcioletnich w przedszkolu zmniejszy liczbę miejsc w ofercie przedszkolnej dla dzieci trzyletnich, należy dołożyć wszelkich starań, by rodzice skorzystali z przywileju zapisania sześciolatka do klasy I. Pomocne w tym zakresie będą zapewne spotkania ewentualnych przyszłych uczniów szkoły z potencjalnym nowym wychowawcą w budynku szkoły, wspólne zajęcia uczniów klasy I i dzieci z oddziałów „0”, dni otwarte szkoły dla dzieci i rodziców, a także możliwość spotkania rodzica z przyszłym wychowawcą.
Reasumując, uwzględniając prawo rodzica do decydowania o procesie edukacji swojego dziecka, należy dołożyć wszelkich starań, by w roku szkolnym 2016/17 oddziały klas I wypełniły się dziećmi z rocznika 2010, by do przedszkoli trafiło jak najwięcej dzieci z roczników 2011–2013 oraz w szczególnych przypadkach również dzieci dwuipółletnich.

Nowe kompetencje i zasady powoływania kuratorów

Będzie ich, a także zastępców powoływał minister edukacji narodowej. Organ nadzoru pedagogicznego uzyskał prawo veta wobec decyzji samorządu o zamknięciu szkoły
Nowelizacja przywraca organowi nadzoru kompetencje odebrane w 2009 r. Uzyskał on przede wszystkim prawo wydawania opinii wiążących wnioskodawcę. SCHEMAT 3, S. C28 Zamiast wojewody uprawnienie do powoływania kuratora oświaty i wicekuratora nowelizacja przyznała ministrowi edukacji narodowej.
Zamknięcie szkoły
Dotychczas rola organu sprawującego nadzór pedagogiczny w obszarze kształtowania sieci publicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez samorząd ograniczała się do opiniowania ich likwidacji lub przekształcania. Opinie te nie miały jednak charakteru wiążącego. Teraz to się zmieni. Zamknięcie lub przekształcenie placówek będzie uzależnione od pozytywnego stanowiska kuratora oświaty. Oceni on, czy projektowana sieć przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zapewni wszystkim dzieciom zamieszkałym na terenie gminy, obowiązanym do realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, możliwość jego spełniania.
Taka sama zasada będzie dotyczyła ustalenia przez radę gminy lub radę powiatu planu sieci publicznych szkół. Kurator, opiniując projekt planu sieci szkół, oceni, czy nowy jej kształt umożliwi dzieciom i młodzieży zamieszkałym na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Zgodnie z nowym ust. 2c w art. 59 u.s.o. opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny będzie, tak jak przed nowelizacją u.s.o. z 19 marca 2009 r., wydawana w drodze postanowienia.
Zakładanie szkół przez osoby fizyczne
Ze zmienionego brzmienia ust. 3 art. 58 u.s.o. wynika, że wydanie zezwolenia na założenie publicznej szkoły lub placówki przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną będzie poprzedzone uzyskaniem pozytywnej opinii kuratora oświaty. Regulacja ta ma uniemożliwić ewentualne próby zastąpienia szkoły prowadzonej przez samorząd publiczną szkołą prowadzoną przez inny podmiot, czyli taką, która co do zasady ma być jedynie uzupełnieniem sieci.
Plany pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli
Kurator oświaty będzie mógł sprawdzać przestrzeganie przez placówki doskonalenia nauczycieli przepisów nie tylko, tak jak to ma miejsce dotychczas, w trybie kontroli prowadzonych na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego, lecz także będzie sprawował nadzór o charakterze prewencyjnym i opiniował plany pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli.
Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1041 ze zm.) od 1 stycznia 2013 r. zadaniem obowiązkowym publicznych placówek doskonalenia nauczycieli jest organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra edukacji narodowej na dany rok szkolny na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 u.s.o. Oznacza to, że publiczne placówki doskonalenia nauczycieli mają obowiązek udostępniać nauczycielom ofertę form doskonalenia obejmującą zagadnienia związane z problematyką, która jest najistotniejsza z punktu widzenia polityki oświatowej państwa. Przygotowywane na dany rok szkolny formy doskonalenia nauczycieli publiczna placówka doskonalenia umieszcza w planie pracy na dany rok szkolny, a obowiązkiem kuratora oświaty będzie wyrażenie opinii na temat spełniania przez placówkę obowiązków wynikających z ww. przepisów.
Nie wojewoda, ale minister
Dotychczas uprawnienie w zakresie powoływania i odwoływania kuratora oświaty przypisane były wojewodzie. Przy powoływaniu i odwoływaniu kuratora oświaty wymagane było uzyskanie zgody ministra edukacji narodowej. W zmienionym art. 30 u.s.o. przyjęto, że kurator oświaty będzie powoływany i odwoływany przez ministra. Ten będzie go mógł odwołać z własnej inicjatywy.
Na wniosek kuratora oświaty, po zasięgnięciu opinii wojewody, minister będzie też powoływał i odwoływał wicekuratorów oświaty. Warunkiem powołania na stanowisko kuratora lub wicekuratora jest spełnianie określonych wymogów. Osoba taka musi mieć:
● wykształcenie wyższe magisterskie,
● stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
● co najmniej siedmioletni staż pracy w charakterze nauczyciela.
Tak jak dotychczas, wyłonienie kandydata na stanowisko kuratora oświaty nastąpi w drodze konkursu ogłoszonego przez wojewodę.
Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez wojewodę. RAMKA 3
Do czasu powołania na stanowisko kuratora oświaty osoby wyłonionej w drodze konkursu minister edukacji narodowej, po zasięgnięciu opinii wojewody, wyznaczy osobę pełniącą obowiązki kuratora oświaty. Jeżeli do konkursu nie przystąpił żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie zostanie wyłoniony żaden kandydat, to minister, po zasięgnięciu opinii wojewody, będzie mógł powołać na stanowisko kuratora oświaty ustaloną przez siebie osobę spełniającą niezbędne warunki.

Ramka 3

Skład komisji

W skład komisji konkursowej wchodzą:

● trzej przedstawiciele ministra edukacji narodowej,

● dwaj przedstawiciele wojewody,

● po jednym przedstawicielu wojewódzkich struktur związków zawodowych, zrzeszających nauczycieli, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego.

ikona lupy />
Mariusz Krystian wójt gminy Spytkowice (woj. małopolskie) / Dziennik Gazeta Prawna
ikona lupy />
Marzena Szuba wiceprezydent Katowic / Dziennik Gazeta Prawna
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna