Przedstawiamy pięć wciąż aktualnych konkursów z 2015 r., do których można jeszcze składać wnioski w ramach regionalnych programów operacyjnych
Warmińsko-mazurskie
1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, RPO dla woj. warmińsko-mazurskiego (Działanie 2.1)
Termin naboru. Do 18 stycznia 2016 r. Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą funkcji „Wyślij wniosek” dostępnej w lokalnym systemie informatycznym Maks 2. Wydrukowany wniosek można też oddać w siedzibie urzędu marszałkowskiego województwa warmińsko-mazurskiego w Olsztynie.
Na co? Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego; dostosowanie istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym, wydłużenie godzin pracy.
Dla kogo? Organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego.
Budżet. 11,7 mln zł.
Poziom wsparcia. 85 proc. wydatków kwalifikowanych.
2. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, RPO dla woj. warmińsko-mazurskiego (Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe)
Termin naboru. Do 18 stycznia 2016 r. Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą funkcji „Wyślij wniosek” dostępnej w lokalnym systemie informatycznym Maks 2, a wydrukowany egzemplarz oddać w departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Na co? Staże/praktyki dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy, kwalifikacyjne kursy zawodowe, tworzenie klas patronackich w szkołach.
Dla kogo? Organy prowadzące szkołę lub placówkę systemu oświaty, w której będzie realizowany projekt, inne podmioty.
Budżet. 25,7 mln zł.
Poziom wsparcia. 90 proc. wydatków kwalifikowanych.
Świętokrzyskie
3. Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo, RPO dla woj. świętokrzyskiego (Działanie 4.5)
Termin naboru. Do 19 stycznia 2016 r. Wnioski w wersji elektronicznej należy przesyłać za pośrednictwem lokalnego systemu informatycznego do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz złożyć w wersji papierowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.
Na co? Podnoszenie standardu ochrony oraz poprawianie bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, obszarów Natura 2000, na ochronę różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich.
Dla kogo? JST, ich związki i stowarzyszenia, samorządowe osoby prawne zajmujące się ochroną przyrody.
Budżet. 20,5 mln zł.
Poziom wsparcia. 85 proc. kosztów kwalifikowalnych.
4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego, RPO dla woj. świętokrzyskiego (Działanie 4.4 dla OSI – Obszar Gór Świętokrzyskich)
Termin naboru. Do 20 stycznia 2016 r. Wnioski w wersji elektronicznej należy przesyłać za pośrednictwem lokalnego systemu informatycznego do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz złożyć w wersji papierowej do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Świętokrzyskiego.
Na co? Zachowanie i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych; rozwój zasobów kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i kulturowego.
Dla kogo? Jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe wojewódzkie osoby prawne, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
Budżet. 11,6 mln zł.
Poziom wsparcia. 80 proc. dla projektów rewitalizacyjnych, 75 proc. dla projektów nierewitalizacyjnych.
Instytucja ogłaszająca. Zarząd województwa świętokrzyskiego.
Mazowieckie
5. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej RPO Mazowieckiego (Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych)
Termin naboru. Do 20 stycznia 2016 r. Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu.
Na co? Pomoc dla dzieci i rodzin zagrożonych dysfunkcją obejmująca wsparcie systemu pieczy zastępczej, mająca na celu wzmocnienie działań interwencyjnych na rzecz dzieci i młodzieży w celu zapobiegania pogłębianiu dysfunkcji i marginalizacji.
Dla kogo? JST, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych; podmioty, w których większość udziałów czy akcji mają JST, ich związki i stowarzyszenia; urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe; podmioty aktywnie zaangażowane w integrację społeczną i wsparcie rodziny.
Budżet. 7,4 mln zł.
Poziom wsparcia. Maksymalny poziom dofinansowania – 93 proc.