Co pół roku jednostki naukowe, czyli uczelnie, instytuty badawcze i placówki Polskiej Akademii Nauk będą musiały przekazywać dane o działalności badawczo-rozwojowej i jej efektach do ogólnopolskiej bazy, którą prowadzi resort nauki.
Tak zakłada nowelizacja rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie Systemu Informacji o Nauce. Ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Reklama
– Konieczność zmiany rozporządzenia wynika z postulatów zgłaszanych przez jednostki naukowe. Opowiadały się za zmniejszeniem obciążeń sprawozdawczych w zakresie danych i informacji objętych systemem informacji w nauce – uzasadnia resort.

Reklama
Obecnie jednostki naukowe, które ubiegają się o pieniądze na działalność statutową, są zobowiązane do aktualizowania informacji o efektach prowadzonej działalności raz na kwartał. Są to dane dotyczące m.in.: uzyskanych patentów, osiągnięć pracowników, realizowanych projektów badawczych lub prac rozwojowych, laboratoriów, nagród i wyróżnień, bibliotek naukowych, prowadzonych inwestycji czy wdrożeń.
Ministerstwo Nauki zaproponowało, aby raporty były przekazywane dwa razy w roku – do końca lutego (z uwzględnieniem danych na 31 grudnia poprzedniego roku) oraz do końca sierpnia (dane na 30 czerwca). Nowe zasady mają wejść w życie już w lutym. Oznacza to, że jednostki naukowe nie będą musiały aktualizować danych po upływie pierwszego kwartału 2016 r. Będą zobowiązane przesłać te informacje do systemu dopiero za pierwsze półrocze.
Projekt nie zmienia zaś terminu przekazywania m.in. danych o pracownikach (nadal będą musiały być aktualizowane w ciągu 14 dni od zmiany) czy o wyniku finansowym jednostki, który jest przesyłany według stanu na 31 grudnia do końca kwietnia kolejnego roku.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji społecznych