Będą mogły z niego skorzystać osoby, które ukończyły trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, i absolwenci studiów pierwszego stopnia (mający licencjat lub tytuł inżyniera). Osoba, która podejmie kształcenie za granicą, będzie mogła otrzymać z programu pieniądze na pokrycie kosztów: czesnego w zagranicznej uczelni, zakwaterowania i utrzymania w ciągu roku akademickiego, przejazdów, polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz polisy ubezpieczenia zdrowotnego.
Program będzie realizowany w latach 2016–2025. Przewiduje się, że w tym okresie skorzysta z niego ok. 700 studentów.
Na realizację programu z budżetu państwa zostanie przeznaczone 336,5 mln zł. Pierwsi studenci wyjadą na naukę na rok akademicki 2016/2017.
Etap legislacyjny
Przyjęte przez Radę Ministrów