Dotychczas sprawdziany te były przeprowadzane przez państwowe komisje egzaminacyjne. To zmienia jednak nowelizacja ustawy o języku polskim z 12 czerwca 2015 r. (Dz.U. poz. 1132), która wejdzie w życie 12 listopada 2015 r. Egzaminy będą organizowane przez uprawnione placówki, które otrzymają zezwolenie ministra nauki. Z wnioskiem o zgodę będą mogły wystąpić polskie albo zagraniczne szkoły wyższe prowadzące studia w zakresie filologii polskiej oraz podmioty, które od co najmniej trzech lat oferują lektoraty lub zajęcia w zakresie nauczania języka polskiego. Muszą one m.in. być w stanie zapewnić odpowiednie środki techniczne i warunki lokalowe.
Reklama
Informacje na ten temat posłużą do sporządzenia przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego opinii o placówce, ta zaś będzie brana pod uwagę przy wydawaniu zezwolenia na organizowanie egzaminów. Do wniosku o takie zezwolenie podmiot niebędący szkołą wyższą będzie musiał dołączyć m.in. informacje potwierdzające, że osoby prowadzące zajęcia z języka polskiego mają odpowiednie wykształcenie.
150 euro tyle maksymalnie może wynosić opłata za egzamin z języka polskiego jako obcego dla poziomów B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dorosłych
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego – w trakcie konsultacji