● Optymalnymi formami dla zorganizowania przy firmie placówki opiekuńczej dla starszych maluchów są punkt przedszkolny oraz zespół wychowania przedszkolnego.
Wawrzyniec Szczepaniak adwokat w kancelarii Chałas i Wspólnicy / Dziennik Gazeta Prawna
KROK 1. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI
Procedurę zakładania przedszkola reguluje ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm., dalej: u.s.o.). Odmiennie niż przy prowadzeniu prywatnego żłobka zarządzanie niepublicznym przedszkolem nie jest działalnością gospodarczą (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 25 września 2014 r., sygn. akt I SA/Ol 525/14). Wynika to z art. 83a ust. 1 u.s.o., zgodnie z którym prowadzenie szkoły lub placówki, ich zespołu, a także innych form wychowania przedszkolnego (tj. punktów przedszkolnych lub zespołów wychowania przedszkolnego) nie jest działalnością gospodarczą. Wątpliwości może wzbudzać jednak treść tego przepisu, gdyż wspomina on tylko o innych formach wychowania przedszkolnego, nie mówi zaś nic o przedszkolu. Kwestię tę wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 22 marca 2012 r. (sygn. akt II FSK 1811/10), w którym wskazał, że pojęcie szkoły należy rozumieć zgodnie z art. 3 pkt 1 u.s.o., tzn. jako przedszkole, szkołę podstawową oraz gimnazjum i szkołę ponadgimnazjalną. Jednocześnie potwierdził, że prowadzenie niepublicznego przedszkola nie jest działalnością gospodarczą.
Wpis tego rodzaju działalności gospodarczej do ewidencji prowadzonej przez gminę stanowi istotne naruszenie prawa i podlega wykreśleniu (wyrok NSA z 1 lipca 2008 r., sygn. akt II GSK 214/08).
Wychowanie przedszkolne
Obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą trzy lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym ukończą sześć lat. Dziecko w wieku pięciu lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
Podobnie jak w przypadku żłobka i klubu malucha przy zakładaniu przedszkola pracodawcy najtrudniej będzie spełnić wymagania lokalowe. Jeżeli zdecyduje się na prowadzenie placówki w postaci:

punktu przedszkolnego, w którym zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, zespołu wychowania przedszkolnego, w którym zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny w niektóre dni tygodnia, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący,

to będzie musiał wypełnić mniej rygorystyczne wymogi lokalowe niż w przypadku zwykłego przedszkola. Te formy są przeznaczone też dla liczby od 3 do 25 maluchów. Jest to więc optymalny dla pracodawcy sposób na założenie firmowego przedszkola.
W każdej chwili pracodawca może przekształcić punkt przedszkolny (zespół wychowania przedszkolnego) w niepubliczne przedszkole. Konieczne będzie dokonanie zmiany we wpisie w ewidencji prowadzonej przez gminę. Do zgłoszenia należy dołączyć statut przedszkola (art. 89a ust. 3 u.s.o.).
Uprawniony podmiot
Niepubliczne przedszkole może założyć tylko osoba fizyczna lub osoba prawna. Wykluczone jest zakładanie i prowadzenie placówki przez ułomne osoby prawne.
Problem z założeniem przedszkola mogą więc mieć ci pracodawcy, którzy działają w formie spółki cywilnej oraz osobowej spółki handlowej, czyli: jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej. Rozwiązaniem tej trudności jest założenie przyzakładowej placówki przez wszystkich wspólników danej spółki. Jednak niektóre gminy rejestrują pojedynczą osobę fizyczną, a odmawiają rejestracji placówek, o których założenie ubiega się kilka osób fizycznych.
KROK 2. SPEŁNIENIE WYMOGÓW TECHNICZNO-SANITARNYCH DLA LOKALU
Wymagania lokalowe zostały określone w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. nr 161, poz. 1080 ze zm., dalej: rozporządzenie z 2010 r.). [patrz ramka str. E6]
Zgodnie z par. 2 rozporządzenia z 2010 r. warunkiem utworzenia punktu lub zespołu jest:

uzyskanie przez organ prowadzący (pracodawcę) pozytywnych opinii właściwego państwowego inspektora sanitarnego oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o zapewnieniu w lokalu, w którym mają być prowadzone zajęcia w ramach punktu lub zespołu, bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci uwzględniających wymogi, o których mowa w par. 3 i 4 tego rozporządzenia, wyposażenie lokalu w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Lokal, w którym mają być prowadzone zajęcia w ramach punktu lub zespołu, musi się znajdować w budynku lub jego części spełniających wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach o ochronie przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II bądź wskazane w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych opracowanej w trybie określonym w tych przepisach. Wynika to z rozporządzeń ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
W celu ułatwienia prowadzenia małych przedszkoli dopuszczalne jest też, by przeznaczony dla nich lokal znajdował się w budynku lub jego części innych niż dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II bądź po uzgodnieniach z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim PSP, jeżeli:

będzie przeznaczony dla nie więcej niż 25 dzieci, znajduje się na parterze budynku wykonanego z elementów nierozprzestrzeniających ognia, posiada co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz, przy czym jednym z nich są drzwi wyjściowe z lokalu, a drugim inne drzwi lub okno umożliwiające w sposób bezpieczny bezpośrednie wyjście na przestrzeń otwartą, został wyposażony w co najmniej trudno zapalne wykładziny podłogowe i inne stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz; gaśnicę proszkową ABC o zawartości co najmniej 4 kg środka gaśniczego.

Jeżeli lokal był dotychczas użytkowany w inny sposób niż jako przedszkole, to konieczne jest wcześniejsze przeprowadzenie procedury zmiany sposobu użytkowania stosownie do art. 71 prawa budowlanego.
KROK 3. PROCEDURA REJESTRACJI
Warunkiem założenia i prowadzenia przedszkola jest uzyskanie wpisu do ewidencji prowadzonej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Nie oznacza to, że nie jest dopuszczalne jeszcze przed uzyskaniem wpisu gromadzenie przez pracodawcę środków na prowadzenie placówki, zawieranie umów np. najmu nieruchomości na potrzeby takiej działalności i inne czynności organizacyjne, których dokonanie leży w gestii osoby ją tworzącej. Nie można natomiast prowadzić rekrutacji dzieci, gdyż jest to już czynność objęta zakresem prowadzenia przedszkola.
Dane pracodawcy
We wniosku pracodawca musi wskazać swoje imię i nazwisko lub nazwę. Ponadto u.s.o. wyraźnie zobowiązuje do określenia miejsca zamieszkania lub siedziby organu prowadzącego. Przepisy u.s.o. nie mówią nic na temat potrzeby załączenia określonych dokumentów potwierdzających te dane.
Termin rozpoczęcia działalności
We wniosku należy wskazać datę rozpoczęcia funkcjonowania. W przypadku przedszkola może być ona dowolna (np. 15 października, 5 maja). Jak podkreślił WSA w Gliwicach w wyroku z 9 kwietnia 2014 r. (sygn. akt IV SA/Gl 620/13), podanie daty rozpoczęcia funkcjonowania jest istotnym wymogiem formalnym. Artykuł 83 ust. 1 pkt 1 u.s.o. wskazuje bowiem na dotkliwą sankcję za niepodjęcie działalności w określonym terminie. Zgodnie z tym przepisem wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadku niepodjęcia działalności przez placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu. Gliwicki sąd zaznaczył, że art. 83 ust. 1 pkt 1 u.s.o. ma zastosowanie w sytuacji, gdy instytucja (w tym przypadku była to szkoła) nie prowadzi żadnej działalności edukacyjnej. Za taką działalność nie można uznać wyłącznie prowadzenia procedury naboru kandydatów, posiadania sekretariatu czy dokumentacji oraz wydawania uchwał w sprawie szkoły.
Miejsce prowadzenia przedszkola
Wskazanie miejsca prowadzenia przedszkola, o którym mowa w art. 82 ust. 2 pkt 3 u.s.o., oznacza obowiązek określenia adresu, pod którym będzie ono działać. Placówka może mieć tylko jeden adres i to znajdujący się na obszarze właściwości miejscowej organu ewidencyjnego (wyrok NSA z 12 lipca 2011 r., sygn. akt I OSK 639/11). Wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie może natomiast żądać wyjaśnienia, czy pracodawca ma możliwość skutecznego dysponowania lokalem na dany cel (np. w postaci zgody na podnajem), gdyż zdaniem WSA w Warszawie nie znajduje to uzasadnienia w art. 82 ust. 2 pkt 3 u.s.o. (wyrok z 9 maja 2013 r., sygn. akt II SA/Wa 358/13).
Opis warunków lokalowych
Z art. 82 ust. 2 pkt 3 u.s.o. wynika, że wnioskodawca powinien opisać warunki lokalowe prowadzenia działalności, które będą odpowiadały standardowi ustalonemu w tym przepisie. Potwierdzeniem bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy mogą być m.in. opinie właściwego inspektora sanitarnego oraz Państwowej Straży Pożarnej (wyrok WSA w Krakowie z 26 marca 2009 r., sygn. akt III SA/Kr 862/08). Nie oznacza to jednak obowiązku dostarczenia tych dokumentów w celu wpisania przedszkola do ewidencji. Wystarczy, że pracodawca opisze warunki lokalowe we wniosku (wyrok WSA w Gdańsku z 19 września 2013 r., sygn. akt III SA/Gd 451/13). Odmiennie jednak orzekł WSA w Warszawie w wyroku z 29 marca 2011 r. (sygn. akt II SA/Wa 15/11). Zdaniem tego sądu wnioskodawca musi dołączyć do wniosku opinie inspektora sanitarnego oraz PSP.
Dołączenie statutu lub aktu organizacji wychowania przedszkolnego
Elementem, który musi być załączony do wniosku o wpis do ewidencji, jest statut przedszkola. W przypadku innych form wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny lub zespół wychowania przedszkolnego) nie nadaje się placówce statutu, ale akt organizacji wychowania przedszkolnego.
Nadanie numeru REGON
Złożenie wniosku o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz pozytywne rozpatrzenie go przez gminę zwalnia pracodawcę z ubiegania się o REGON w urzędzie statystycznym. To gmina musi w ciągu 7 dni dokonać stosownego wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w bazie Systemu Informacji Oświatowej (SIO). Na tej podstawie jest automatycznie generowany numer REGON i przesyłany listownie do placówki.
Rejestracja przedszkola
Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji. Jego kopię przekazuje zaś organowi podatkowemu.
Zgodnie z art. 82 ust. 4 u.s.o. wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:

zgłoszenie nie jest kompletne pod względem formalnym i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie, statut przedszkola (organizacji wychowania przedszkolnego) jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

KROK 4. ZATRUDNIENIE PERSONELU I USTALENIE GODZIN PRACY PLACÓWKI
Dyrektor przyzakładowego przedszkola (punktu lub zespołu) w ogóle nie musi być nauczycielem. Nie mają do niego zastosowania art. 36 u.s.o. oraz przepisy wydane na podstawie delegacji z art. 36 ust. 3 u.s.o., gdyż stosuje się je wyłącznie do przedszkoli publicznych.
Jeżeli chodzi o kompetencje kadry pedagogicznej, to nauczyciele muszą posiadać kwalifikacje wymagane od nauczycieli przedszkoli (por. art. 6 ust. 5 pkt 2 i art. 14c u.s.o.). Te zaś określa rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1264). W myśl par. 4 tego rozporządzenia kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach posiada osoba, która ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności:

odpowiadającej nauczanemu przedmiotowi lub prowadzonym zajęciom (np. studium wychowania przedszkolnego), lub innej niż powyżej, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć.

Na stanowisku nauczyciela w przedszkolach może być również zatrudniona osoba, która ukończyła:

studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym, lub zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

Zgodnie z par. 11 rozporządzenia z 2010 r. nauczyciele prowadzący zajęcia w punkcie lub zespole oraz inne osoby wykonujące tam pracę muszą posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania tych prac wydane zgodnie z przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
Niezbędne wymagania, jakie musi spełniać lokal na przedszkole
Lokal na zajęcia w ramach punktu lub zespołu przedszkolnego musi spełniać następujące warunki:
● powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od trojga do pięciorga dzieci musi wynosić co najmniej 16 mkw. W przypadku gdy dzieci jest więcej niż pięcioro, powierzchnia ma ulec odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko ma wynieść co najmniej 2 mkw., jeżeli czas jego pobytu nie przekracza pięciu godzin dziennie oraz powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko ma wynieść co najmniej 2,5 mkw., jeżeli czas jego pobytu przekracza pięć godzin dziennie lub jest zapewniane leżakowanie,
● wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci powinna wynieść co najmniej 2,5 m,
● trzeba zapewnić utrzymanie czystości i porządku w lokalu, pomieszczenia mają być utrzymywane w odpowiednim stanie oraz okresowo remontowane i konserwowane,
● podłoga oraz ściany pomieszczeń higieniczno-sanitarnych muszą być wykonane tak, aby było możliwe ich łatwe utrzymanie w czystości; ściany pomieszczeń do wysokości co najmniej 2 m mają być pokryte materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi, odpornymi na działanie wilgoci, nietoksycznymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych,
● w pomieszczeniach dla dzieci na grzejnikach centralnego ogrzewania powinny być umieszczone osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym,
● w pomieszczeniach należy zapewnić temperaturę co najmniej 20 st. C,
● trzeba zapewnić dostęp do miski ustępowej oraz urządzeń sanitarnych z ciepłą bieżącą wodą, takich jak umywalka, brodzik z natryskiem lub inne urządzenie do utrzymania higieny osobistej dzieci, z tym że:
– trzeba udostępnić jedną miskę ustępową i jedną umywalką na każde 15 dzieci,
– urządzenia sanitarne mają posiadać centralną regulację mieszania ciepłej wody,
– temperatura ciepłej wody doprowadzonej do urządzeń sanitarnych powinna wynosić od 35 do 40 st. C,
– jest dopuszczalne korzystanie przez osoby wykonujące pracę w punkcie lub zespole z urządzeń sanitarnych przewidzianych dla dzieci,
● trzeba zapewnić miejsce do przechowywania sprzętu i środków utrzymania czystości zabezpieczone przed dostępem dzieci,
● musi być miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej,
● należy zapewnić możliwość leżakowania, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza pięć godzin dziennie,
● pościel i leżaki trzeba wyraźnie oznakować w sposób umożliwiający identyfikację dziecka, które z nich korzysta,
● meble należy dostosować do wymagań ergonomii,
● wyposażenie powinno posiadać atesty lub certyfikaty,
● zabawki muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadać oznakowanie CE,
● trzeba zapewnić możliwość otwierania w pomieszczeniu co najmniej 50 proc. powierzchni okien przy stosowaniu wentylacji grawitacyjnej,
● w pomieszczeniach powinno być oświetlenie o parametrach zgodnych z Polską Normą,
● apteczki w lokalu należy wyposażyć w podstawowe środki opatrunkowe.
Treść wniosku
Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:
● oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić przedszkole niepubliczne, jej miejsca zamieszkania lub siedziby,
● oznaczenie rodzaju przedszkola (w tym przypadku – niepubliczne) oraz daty rozpoczęcia jego funkcjonowania,
● wskazanie miejsca prowadzenia przedszkola i warunków lokalowych zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki osobom przebywającym na jego terenie zgodnie z odrębnymi przepisami,
● statut przedszkola,
● informacje dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora przewidzianych do zatrudnienia w przedszkolu,
● dane niezbędne do wpisania przedszkola do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.
Co musi być określone w akcie organizacji
Organ prowadzący punkt przedszkolny lub zespół wychowania przedszkolnego ustala jego organizację, określając w szczególności:
● nazwę punktu lub zespołu i miejsce jego prowadzenia,
● cele i zadania placówki oraz sposób ich realizacji, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
● dzienny wymiar godzin zajęć świadczonych w punkcie lub zespole nauczania, wychowania i opieki,
● w przypadku zespołu – dni tygodnia, w których są prowadzone zajęcia,
● warunki przyjmowania dzieci na zajęcia w placówce,
● prawa i obowiązki wychowanków punktu lub zespołu, w tym:
– warunki pobytu zapewniające im bezpieczeństwo,
– przypadki, w których organ prowadzący może skreślić dziecko z listy wychowanków punktu lub zespołu,
● sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć,
● warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia i odbierania z nich przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
● warunki organizowania zajęć w czasie przekraczającym wymiar zajęć nauczania, wychowania i opieki,
● terminy przerw w pracy punktu lub zespołu,
● zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w placówce związanych z:
– współdziałaniem z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem ich praw do zaznajomienia się z programem wychowania przedszkolnego realizowanym w punkcie lub zespole, oraz uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
– zachowaniem właściwej jakości pracy wychowawczo-dydaktycznej,
– prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji,
– przeprowadzeniem w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, diagnozy gotowości do podjęcia takiej nauki,
● współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub opiekę zdrowotną dla dzieci.
OPINIA EKSPERTA
Przedszkola przyzakładowe mogą być dobrym rozwiązaniem dla większych pracodawców, którzy opierają działalność na pracy wykwalifikowanych i trudno zastępowalnych pracowników łączących pracę z obowiązkami rodzicielskimi. Polskie prawo nie stwarza przedsiębiorcom znaczących utrudnień w tym zakresie. Zgodnie z art. 83a ust. 1 u.s.o. w związku z art. 3 u.s.o. prowadzenie przedszkola nie jest działalnością gospodarczą. Tym samym otwarcie przedszkola przyzakładowego nie jest modyfikacją dotychczasowej działalności pracodawcy. Otwarcie przedszkola wymaga co prawda wpisu do ewidencji placówek opiekuńczych prowadzonej przez właściwy samorząd, jednak nie wymaga wpisu w CEIDG lub KRS. Potwierdza to stanowisko MEN ujawnione w komunikacie CEIDG z 21 grudnia 2012 r. Oznacza to, że pracodawca nie musi prowadzić dokumentacji księgowej i podatkowej przedszkola tak, jak gdyby była to działalność gospodarcza. W szczególności przedsiębiorca musi zaewidencjonować przychód wynikający z ewentualnych dodatkowych składek rodziców (pracowników) i dotacji gminnych na przedszkole. Zachodzi bowiem oczywiste ryzyko zaliczenia tych przychodów do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Jeśli zaś przyzakładowe przedszkole będzie prowadzić osoba prawna, a przychód z jego prowadzenia przewyższy wydatki na jego utrzymanie, to uzyskany dochód będzie opodatkowany zgodnie z ustawą o CIT.
Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku żłobków, czyli placówek opieki dziennej dla dzieci do lat trzech. Zgodnie z u.o.d. (ustawa żłobkowa) prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Za taką uznaje się działalność gospodarczą, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków prawnych. Jednym z takich wymogów o formalnym charakterze jest wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez wójta. Wpis do takiego rejestru następuje na podstawie wniosku, który powinien zawierać m.in. NIP lub REGON albo numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym (np. numer KRS). Z brzmienia ustawy żłobkowej wynika, że dla założenia żłobka przyzakładowego trzeba posiadać status przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie zbieżnym z funkcją i zadaniami ośrodka opieki na dziećmi. Tak więc jest wskazane, aby pracodawca chcący powołać przyzakładowy żłobek, uzupełnił przedmiot działalności w swoich dokumentach założycielskich (umowie, statucie), a także dane CEIDG lub KRS o pozycję PKD 88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi.