Pracownicy publicznych szkół wyższych będą mogli otrzymywać dodatki do wynagrodzeń wyższe nawet o połowę od przyznawanych dotychczas

Chodzi o tzw. dodatki specjalne wypłacane pracownikom uczelni z tytułu zwiększenia ich obowiązków służbowych lub powierzenia im dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy czy warunki jej wykonywania. Możliwość ich przyznawania przewiduje rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz.U. poz. 1571).

Dziś wchodzi w życie nowelizacja tego aktu, którą wprowadza rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 7 września 2015 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz.U. poz. 1452). Przewiduje ono, że dodatki specjalne dla akademików będą mogły być przyznawane, nie jak dotychczas do wysokości 40 proc., ale do 80 proc. sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika. Nadal jednak limit ten określa maksymalną łączną kwotę możliwych do udzielenia dodatków specjalnych, wobec czego w praktyce ich wysokość będzie mogła być niższa.
Bez zmian pozostaje również to, że dodatki specjalne, będące fakultatywnymi składnikami wynagrodzenia pracowników uczelni, nie będą mogły być wypłacane ze środków uzyskanych z budżetu państwa, a wyłącznie z innych źródeł. Będą więc mogły je przyznawać tylko te szkoły wyższe, które dysponują pieniędzmi np. z funduszy Unii Europejskiej czy z opłat za czesne.
Zdaniem resortu nauki i szkolnictwa wyższego zmiana ta, umożliwiająca finansowanie dodatków specjalnych na wyższym poziomie, spowoduje uelastycznienie możliwości kształtowania warunków zatrudnienia przez rektorów zgodnie z potrzebami uczelni publicznych. Choć oczywiście będzie to dotyczyło tylko tych dysponujących środkami finansowymi niepochodzącymi z dotacji budżetowej. W ocenie ministerstwa nowe zasady przyznawania uzupełniających wynagrodzeń będą szczególnie korzystne dla tych osób, które otrzymują kilka dodatków specjalnych w związku z wykonywaniem różnych obowiązków. Resort liczy też, że wyższy limit dodatków będzie motywacją dla akademików do podejmowania przez nich dodatkowych zadań.
Nowe wysokości dodatków specjalnych będą mieć zastosowanie w przypadku 132 uczelni publicznych oraz 6 szkół wyższych prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe finansowanych na zasadach uczelni publicznych.