Rozwój innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy jest celem całej Unii. Dlatego uczelnie techniczne są szczególnie wspierane z Funduszy Europejskich.
UE od lat dąży do tego, aby jej gospodarka wyróżniała się w skali światowej nowoczesnością i innowacyjnością. Osiągnięcie tego celu zależy przede wszystkim od ludzi i ich pomysłów. Dlatego tak duży nacisk kładziony jest na kształcenie w kierunkach ścisłych i technicznych – im więcej osób posiada wiedzę w tych dziedzinach, tym większe są szanse na pojawienie się innowacyjnych koncepcji. Dobrze wykształcone kadry to również szansa na lepszy rozwój biznesu – każdą firmę tworzą przecież ludzie.
Na zwiększenie potencjału innowacyjnego gospodarki naszego kontynentu Unia przeznacza spore kwoty pochodzące z Funduszy Europejskich. Dofinansowywane są przedsiębiorstwa oraz jednostki badawczo-rozwojowe, ale również uczelnie kształcące kadry gospodarki opartej na wiedzy. Środki przeznaczane są także na promowanie kształcenia na kierunkach ścisłych i technicznych wśród młodych ludzi mających ku temu predyspozycje. Działania takie podejmowane są również w naszym kraju.