Średni wynik jaki uzyskali szóstoklasiści z matematyki to 61 proc. Z języka polskiego było to 73 proc. Najczęściej wybieranym językiem obcym był język angielski. Średnio uczniowie uzyskali z niego 78 procent. Największe trudności sprawiły zadania wymagające umiejętności logicznego myślenia.

W tym roku uczniowie klas szóstych przystąpili do egzaminu w zmienionej formule. Obowiązywała również nowa podstawa programowa. Sprawdzian został podzielony na dwie części. W pierwszej sprawdzano wiadomości i umiejętności z języka polskiego i z matematyki, w tym wykorzystywanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym. Drugą częścią sprawdzianu był test z wybranego przez ucznia języka obcego.

Do sprawdzianu przystąpiło 344 749 uczniów. Średni wynik jaki uzyskali szóstoklasiści z matematyki to 61 proc. Z języka polskiego było to 73 proc. Najczęściej wybieranym językiem obcym był język angielski. Średnio uczniowie uzyskali z niego 78 procent.

- Wyniki tegorocznego sprawdzianu pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniami z języka polskiego wymagającymi wyszukania w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio. Z matematyki wykazali się między innymi umiejętnością opisywania części danej całości za pomocą ułamka na podstawie informacji przedstawionej graficznie . Uczniowie przystępujący do sprawdzianu z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz hiszpańskiego najlepiej poradzili sobie z rozwiązaniem zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu – informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna.

- Największe trudności na sprawdzianie z języka polskiego sprawiło uczniom zadanie z zakresu świadomości językowej sprawdzające rozpoznawanie formy przypadka wyrazu użytego w wypowiedzi. Z kolei z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie, które wymagało umiejętności mnożenia oraz dzielenia ułamków dziesiętnych. W języku rosyjskim i francuskim największą trudność sprawiło uczniom zadanie sprawdzające umiejętność wyszukiwania informacji szczegółowej w tekście pisanym. W języku angielskim i niemieckim najtrudniejszym dla szóstoklasistów okazało się oparte na tekście zadanie sprawdzające umiejętność stosowania środków językowych - wynika z analizy CKE.

Najlepiej sprawdzian wypadł wśród uczniów dużych miast. Z części pierwszej egzaminu uzyskali średnio 71 proc. (z języka polskiego 77 proc. i z matematyki 66 proc.), a z drugiej (język angielski) – 83 proc. Najsłabiej wypadli uczniowie ze wsi. Tu średnie wyniki to odpowiednio: 64 proc. (język polski – 70 proc. i 58 proc.) i 74 proc.