Dziś o godzinie 9.00 maturzyści rozpoczęli egzamin maturalny z chemii na poziomie rozszerzonym. Przystąpienie do egzaminu zadeklarowało 55 tys. uczniów. Z jakimi konkretnie zadaniami przyszło im się mierzyć?

Dzięki informatorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) wiemy, jak wygląda lista zagadnień, które obowiązują tegorocznych maturzystów.

Matura 2023: chemia poziom rozszerzony – tematy i zadania

Uczniowie, którzy chcieliby uzyskać na egzaminie możliwie dobry wynik powinni znać następujące tematy:

 • Atomy, cząsteczki i stechiometria chemiczna
 • Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków
 • Wiązania chemiczne. Oddziaływania międzycząsteczkowe
 • Kinetyka i statyka chemiczna. Energetyka reakcji chemicznych
 • Roztwory
 • Reakcje w roztworach wodnych
 • Systematyka związków nieorganicznych
 • Reakcje utleniania i redukcji
 • Elektrochemia
 • Metale, niemetale i ich związki
 • Zastosowania wybranych związków nieorganicznych
 • Wstęp do chemii organicznej
 • Węglowodory
 • Hydroksylowe pochodne węglowodorów − alkohole i fenole
 • Związki karbonylowe − aldehydy i ketony
 • Kwasy karboksylowe
 • Estry i tłuszcze
 • Związki organiczne zawierające azot
 • Cukry

Matura 2023: chemia poziom rozszerzony – umiejętności maturzysty

Dla uzyskania dobrego wyniku, poza znajomością wymienionych tematów, ważne są także następujące umiejętności:

 • Rozumowanie, argumentowanie, wnioskowanie i formułowanie opinii,
 • Zastosowanie do rozwiązywania problemów informacji zawartych w różnorodnych materiałach źródłowych, w tym barwnych ilustracji, zamieszczonych w arkuszu,
 • Oceny wiarygodności przedstawionych danych lub otrzymanych wyników,
 • Projektowanie doświadczeń chemicznych oraz interpretacja ich wyników,
 • Konstruowanie wykresów, tabel, schematów,
 • Bezpiecznego posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, odczynnikami chemicznymi i wykonywania doświadczeń chemicznych,
 • Ochrona środowiska,
 • Zastosowanie narzędzi matematycznych do opisu i analizy zjawisk i procesów. 

Matura 2023: chemia poziom rozszerzony - arkusze egzaminacyjne

Czy faktycznie podane powyżej tematy pojawiły się na egzaminie z chemii? O tym przekonamy się chwilę po godzinie 14.00 kiedy CKE opublikuje arkusze egzaminacyjne.

Arkusze znajdziecie także w naszym serwisie.

Matura 2023: chemia poziom rozszerzony – dozwolone pomoce naukowe

Podczas maturalnego egzaminu z chemii na poziomie rozszerzonym absolwenci mogą korzystać z:

 • Linijki,
 • Kalkulatora naukowego,
 • Wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki.