W takim wypadku trzeba zwolnić całą załogę bez względu na podstawę zatrudnienia. Przed wypowiedzeniem nie uchroni także urlop zdrowotny.
Dyrektor szkoły rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielem z końcem roku szkolnego, po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu. Oświadczenie w tej sprawie musi wręczyć do 31 maja, ponieważ angaż musi zostać rozwiązany 31 sierpnia, tj. z końcem roku szkolnego.
Zwolnienie dotyczy także nauczycieli zatrudnionych w szkole na podstawie okresowej umowy o pracę, bez klauzuli dopuszczającej jej wcześniejsze rozwiązanie na podstawie dwutygodniowego wypowiedzenia (por. wyroki SN z 11 stycznia 2005 r., sygn. akt I PK 159/04, OSNAPiUS 2005/15/230 oraz z 12 listopada 2008 r., sygn. akt I PK 79/08, OSNAPiUS 2010/9-10/111). Także w przypadku tych nauczycieli szef placówki stosuje trzymiesięczne wypowiedzenia, które w placówkach feryjnych upływają z końcem roku szkolnego, czyli 31 sierpnia.
Trzymiesięczny okres wypowiedzenia może być skrócony do jednego miesiąca, z tym że w takim przypadku nauczycielowi przysługuje odszkodowanie za pozostałą część wypowiedzenia w wysokości wynagrodzenia liczonego jak za urlop wypoczynkowy. Czas, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się nauczycielowi pozostającemu bez pracy do okresu zatrudnienia. Oświadczenie w sprawie skrócenia długości wypowiedzenia musi być złożone równocześnie z wypowiedzeniem stosunku pracy.
Warunek złożenia wypowiedzenia do końca maja nie dotyczy nauczycieli szkół, w których w organizacji pracy nie przewidziano ferii szkolnych, nauczycieli placówek kształcenia ustawicznego oraz nauczycieli szkół, w których zakończenie cyklu kształcenia następuje w trakcie roku szkolnego.
Pracownicy obsługi
W przypadku pracowników niepedagogicznych okres wypowiedzenia regulowany jest przez art. 36 par. 1 kodeksu pracy i wynosi:

dwa tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż sześć miesięcy, jeden miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej sześć miesięcy, trzy miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej trzy lata.

Ponieważ likwidacja szkoły następuje z końcem roku szkolnego, wypowiedzenia pracownikom najdłużej zatrudnionym powinny być wręczane najpóźniej w końcu maja.
Przepisy dotyczące przyznawania i wypłaty odprawy dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę mają również zastosowanie w odniesieniu do pracowników niepedagogicznych.
Bez przeniesienia w stan nieczynny
Nauczycielom w sytuacji zamknięcia szkoły nie przysługuje prawo przeniesienia w stan nieczynny. Uzasadnione jest to tym, że stan nieczynny nie jest rozwiązaniem stosunku pracy. Nauczyciel nadal bowiem korzysta z praw pracowniczych. Jest to niemożliwe w sytuacji, gdy placówka, która te prawa miałaby zapewnić, została zlikwidowana.
Ponadto orzecznictwo wskazuje, że w razie całkowitej likwidacji szkoły dopuszczalne jest wypowiedzenie stosunku pracy nauczycielowi przebywającemu na urlopie dla poratowania zdrowia (por. wyroki SN z 19 września 1996 r., sygn. akt I PRN 70/96, OSNAPiUS 1997/7/113 oraz z 19 kwietnia 2012 r., sygn. akt II PK 204/11, Legalis nr 537096).
Prawo do odprawy
Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania (w stopniu awansu nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego) za utratę pracy dostaje odprawę w wysokości sześciu wynagrodzeń zasadniczych, tj. bez żadnych dodatków (stażowego, funkcyjnego, za warunki pracy i motywacyjnego). Świadczenia tego nie otrzyma, jeżeli zostanie przeniesiony do innej szkoły (wyrok SN z 20 sierpnia 2001 r., sygn. akt I PKN 591/00, OSNAPiUS 2003/16/374).
W przypadku zwolnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania, który w chwili rozwiązania stosunku pracy z powodu całkowitej likwidacji szkoły miał ograniczony etat na podstawie art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela (dalej: KN), odprawa przysługuje w wysokości przewidzianej dla pełnego etatu.
Nauczyciel zatrudniony na podstawie umowy o pracę (kontraktowy; stażyści są zatrudniani na podstawie okresowych umów o pracę) otrzymuje odprawę określoną w art. 8 ustawy o zwolnieniach grupowych. Jej poziom jest uwarunkowany okresem zatrudnienia w szkole i wynosi:
wjednomiesięczne wynagrodzenie – jeśli nauczyciel był zatrudniony w szkole krócej niż dwa lata,
wdwumiesięczne wynagrodzenie – jeśli nauczyciel był zatrudniony w szkole minimum dwa lata, ale krócej niż osiem lat,
wtrzymiesięczne wynagrodzenie – jeśli nauczyciel był zatrudniony w szkole ponad osiem lat.
Maksymalny pułap
Odprawa ekonomiczna ma górny limit. Jeden zainteresowany otrzymuje ją w kwocie nie wyższej niż 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli nie wyższej niż 26 250 zł (15 x 1750 zł). Wysokość odprawy obliczana jest na zasadach obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. W jej wysokości będą więc uwzględnione wszystkie składniki pensji, wypłacane w czasie urlopu wypoczynkowego, a więc nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale także dodatki, w tym za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa itd.
W sytuacji gdy po rozwiązaniu stosunku pracy z powodu likwidacji szkoły 31 sierpnia, nauczyciel podejmuje zatrudnienie w ramach nowego stosunku pracy już od 1 września (nawet w szkole prowadzonej przez tę samą jednostkę samorządu terytorialnego) odprawa i tak mu przysługuje (zob. wyrok SN z 13 czerwca 1995 r., sygn. akt I PRN 29/95, OSNAPiUS 1995/22/277).
Gdy nauczyciel odchodzi na emeryturę lub rentę, oprócz odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z powodu likwidacji szkoły przysługuje mu odprawa emerytalna na podstawie art. 87 KN. Potwierdza to stanowisko SN w wyroku z 2 października 2008 r., sygn. akt I PK 54/08 (Legalis nr 483422). W orzeczeniu tym SN stwierdził, że nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy na podstawie art. 20 ust. 1 KN, przechodzącemu na emeryturę lub rentę przysługują dwie odprawy: jedna na podstawie art. 20 ust. 2 KN w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia za pracę, druga na podstawie art. 87 ust. 1 lub ust. 2 w wysokości dwu- lub trzymiesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia.
Obowiązki kadrowe dyrektora