Dzisiaj nie dojechałem na czas na maturę. Spóźniłem się na egzamin 30 minut i nauczyciel powiedział, że nie mogę już wejść do sali. Nie było w tym jednak mojej winy. Na trasie zdarzył się wypadek i policja wstrzymała ruch. Czy jest możliwe, bym jeszcze w tym roku zdawał maturę i wziął udział w rekrutacji na studia – pyta pan Michał
Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym w czerwcu 2015 r. / Dziennik Gazeta PrawnaTaka możliwość istnieje. Maturzysta ma prawo – w szczególnych przypadkach losowych uniemożliwiających mu przystąpienie w maju do któregokolwiek z maturalnych egzaminów – zdawać go w terminie dodatkowym, w czerwcu. Za losową sytuację można uznać nieoczekiwane problemy związane z dotarciem na egzamin niezależne od zainteresowanego. Warto zatem spróbować skorzystać z tej możliwości.
Ktoś, kto znajdzie się w takiej sytuacji, musi się jednak spieszyć. Już w dniu, w którym na egzamin nie dotrze, maturzysta lub jego rodzice muszą złożyć do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany wniosek o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym. Ten z kolei najpóźniej następnego dnia musi przekazać go do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) wraz z załączonymi dokumentami. Podanie musi być poparte dowodami uzasadniającymi prawo do dodatkowego terminu. Na rozpatrzenie podania OKE ma dwa dni od daty jego otrzymania i po rozważeniu wszelkich okoliczności może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu w czerwcowym terminie. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne, co oznacza, że nie przysługuje od niego odwołanie.
Maturzysta, który otrzymał zgodę, egzamin pisemny będzie zdawał zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu dyrektor OKE ogłosi w ostatnim tygodniu maja. O terminach egzaminów ustnych zadecydują dyrektorzy szkół, z tym że muszą one się odbyć między 1 a 17 czerwca. Maturzysta, który uzyskał zgodę OKE na przystąpienie do egzaminu ustnego w terminie dodatkowym, będzie go zdawał w swojej szkole.
Z możliwości zdawania egzaminu dojrzałości w dodatkowym terminie mogą skorzystać nie tylko osoby, które z przyczyn losowych na egzamin właściwy nie dotrą, ale również te, które nie będą mogły wziąć w nim udziału ze względów zdrowotnych. W tym celu konieczne jest przedstawienie odpowiednich dokumentów.
Do tego terminu nie będą mieli prawa ci, którzy do matury przystąpią, ale jej nie zaliczą. Jest on bowiem przeznaczony tylko dla osób, które z przyczyn niezależnych nie mogły podejść do matury w maju.
Osoby, które będą zdawać w terminie dodatkowym, nie muszą się martwić, że później otrzymają wyniki. Prace zostaną sprawdzone zgodnie z harmonogramem, a świadectwa do szkół dotrą do 30 czerwca. Nie będzie na nich wzmianki, że egzamin odbył się w terminie dodatkowym. Możliwy więc stanie się udział w rekrutacji na studia w pierwszym terminie.

Podstawa prawna

Art. 44zzc, 44zzj ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).