Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła zasady wglądu do prac z egzaminów maturalnych i gimnazjalnych. Stało się to po kontroli NIK-u.

W myśl nowych zasad, wgląd do pracy egzaminacyjnej przysługuje uczniowi i jego rodzicom lub prawnym opiekunom na pisemny wniosek, składany do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w ciągu pół roku od dnia ogłoszenia wyników egzaminu. Pracę będzie można czytać przez czas określony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, ale nie krócej, niż przez pół godziny.

W ciągu dwóch dni roboczych po przejrzeniu pracy będzie można złożyć wniosek o weryfikację sumy punktów. Jeśli wynik egzaminu zostanie podwyższony, to zdającemu wyda się nowy, odpowiedni dokument, na przykład zaświadczenie o wyniku egzaminu czy świadectwo. Sprawy te zostały również uregulowane w rozdziale 3b ustawy o systemie oświaty, który ma zacząć obowiązywać od nowego roku szkolnego.