Średnie wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie o 7,8 proc. - wskazała rzecznik prasowa MEiN Adrianna Całus-Polak wskazując na ustawę budżetową. Dodała, że wraz ze wzrostem średniego wynagrodzenia zostaną również zwiększone minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

W czwartek na konferencji prasowej prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz poinformował, że po podniesieniu od 1 stycznia 2023 r. wysokości płacy minimalnej do 3490 zł, są nauczyciele, którzy zarabiają mniej niż wynosi obecnie płaca minimalna i w związku z tym muszą otrzymywać dodatek uzupełniający. Wyjaśnił, że chodzi o nauczycieli początkujących i o część nauczycieli mianowanych (nauczycieli mianowanych bez uprawnień pedagogicznych).

Rzecznik prasowa Ministerstwa Edukacji i Nauki Adrianna Całus-Polak poproszona przez PAP o komentarz do tej wypowiedzi wskazała na uchwaloną przez Sejm w grudniu ub.r. ustawę budżetową na 2023 r., która oczekuje na rozpatrzenie przez Senat. Przypomniała, że ustawa budżetowa przewiduje zwiększenie kwoty bazowej dla nauczycieli od 1 stycznia 2023 r. "W związku ze zmianą kwoty bazowej średnie wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie o 7,8 proc. w porównaniu do wynagrodzeń obowiązujących od 1 września 2022 r." - poinformowała.

Czytaj też:

Szkoła w 2023. Jakich zmian można oczekiwać?
Subwencja oświatowa nie starczy na podwyżki dla nauczycieli. Problemami samorządów zajmą się sądy
Podwyżki na uczelniach będą mimo opóźnień w publikacji rozporządzenia
Wynagrodzenia na uczelniach: Rozporządzenie podpisane z opóźnieniem. Naukowcy dostaną wyrównania
Prezes ZNP: Są nauczyciele, którzy zarabiają mniej niż wynosi płaca minimalna"Szacowana subwencja oświatowa w 2023 r. wyniesie ok. 64,4 mld zł (z uwzględnieniem m.in. środków w zakresie planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w 2023 r. o 7,8 proc.) i będzie wyższa od wykonania kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o 8,5 mld zł, tj. o 15,2 proc. To o 11,1 mld zł więcej w stosunku do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2022, czyli wzrost o 20,8 proc." - dodała rzecznik.

Podkreśliła, że wraz ze wzrostem średniego wynagrodzenia nauczycieli zostaną również zwiększone minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz dodatki zależne od wynagrodzenia zasadniczego. "Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, zostanie niebawem skierowany do opiniowania i uzgodnień. Zgodnie z art. 30 ust. 11 ustawy – Karta Nauczyciela podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli następuje nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku" - poinformowała.

"Tak więc minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli obowiązujące w 2023 r. nie będą niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę" - wskazała Całus-Polak.

"Do czasu określenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli obowiązujących w 2023 r., w sytuacji, gdy suma składników wynagrodzenia nauczyciela obliczonych zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), jest niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia, następuje uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości w postaci wyrównania" - wyjaśniła.

"Jednocześnie należy zauważyć, że wzmocnienie prestiżu zawodu nauczyciela, m.in. poprzez zagwarantowanie płac odpowiadających szczególnej roli społecznej tego zawodu, jest jednym z priorytetów działań, które są podejmowane przez 5rząd w zakresie polityki oświatowej. Obecne rozwiązania w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli nadal nie są wystarczająco satysfakcjonujące" - zaznaczyła rzecznik MEiN.

"W celu zwiększenia atrakcyjności zawodu nauczyciela niezbędne jest w szczególności dokonanie kompleksowych zmian w zakresie systemu wynagradzania nauczycieli w powiązaniu z szerszymi zmianami w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli. Dlatego też kontynuowany jest dialog z partnerami społecznymi" - dodała.

Wskazała, że wobec postulatów strony społecznej o wznowienie rozmów na temat aktualnych problemów i wyzwań polskiej szkoły, minister edukacji i nauki podjął decyzję o powołaniu grupy roboczej w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Przypomniała, że do prac w tym gremium zaproszone zostały reprezentatywne związki zawodowe zrzeszające nauczycieli: Forum Związków Zawodowych, Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność", Związek Nauczycielstwa Polskiego. Pierwsze spotkanie odbyło się 30 listopada 2022 r. Tematem rozmów były kwestie związane z nauczycielskimi świadczeniami kompensacyjnymi oraz odbiurokratyzowaniem pracy nauczycieli. "Jednym z tematów dalszych rozmów będzie system wynagradzania nauczycieli. Przygotowanie projektu odpowiednich zmian legislacyjnych będzie możliwe po zakończeniu prac tej grupy" - zaznaczyła rzecznik.

W czwartek na konferencji prasowej prezes ZNP mówiąc o wynagrodzeniach nauczycieli początkujących, powiedział, że jest to "ilustracja tego, jak rząd, jak Ministerstwo Edukacji i Nauki, traktuje środowisko nauczycielskie". "Jest bowiem czymś absolutnie niewyobrażalnym i nie do zaakceptowania sytuacja, w której młody człowiek mający przed sobą perspektywę objęcia pracy w szkole, ma świadomość, że idzie do pracy, zarabiając mniej niż wynosi płaca minimalna, zarabiając mniej niż wynosi personel administracyjny czy obsługowy w tej szkole" – ocenił Broniarz.

Dodał, że według niego to jest też powód, dlaczego brakuje w polskich szkołach ponad 20 tys. nauczycieli. Poinformował, że związek oczekuje od ministra edukacji Przemysława Czarnka realnych działań na rzecz zwiększenia nakładów na edukację, zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli i uczynienia z zawodu nauczyciela zawodu, który będzie dawał młodym ludziom podejmującym go szanse na godziwe życie także w sensie ekonomicznym.

Wysokość wynagrodzenia, jakie otrzymuje nauczyciel uzależnione jest właśnie od wysokości określanej co roku w ustawie budżetowej, kwoty bazowej. Kwota bazowa służy do obliczania tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli. Na średnie wynagrodzenie składa się wynagrodzenie zasadnicze, którego minimalną wysokość określa minister edukacji i nauki w rozporządzeniu, oraz kilkanaście dodatków do niego.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem od 1 września 2022 r. minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego z tytułem zawodowym magistra i przygotowanie pedagogicznym wynosi 3424 zł.

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego z zawodowym tytułem magistra, ale bez przygotowania pedagogicznego albo z tytułem licencjata z przygotowaniem pedagogicznym wynosi 3329 zł brutto. Wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli mianowanych z takim poziomem kwalifikacji wynosi 3425 zł brutto. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka