Od 1 stycznia 2023 r. do 7210 zł zwiększyła się wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego profesora w uczelni publicznej. To wzrost o ok. 12,5 proc. – podało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej z 2 stycznia 2023 r. dotychczasowa kwota minimalnego miesięcznego wynagrodzenia profesora w uczelni publicznej wzrosła z 6410 zł do 7210 zł, czyli – jak podaje MEiN – o ok. 12,5 proc.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego profesora stanowi punkt odniesienia dla ustalania wysokości miesięcznych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach publicznych.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego profesora uczelni wynosi co najmniej 83 proc. wynagrodzenia profesora, adiunkta 73 proc., a asystenta i pozostałych nauczycieli akademickich nie mniej niż 50 proc. wysokości wynagrodzenia profesora.

Rozporządzenie określa wyłącznie minimalną wysokość wynagrodzenia zasadniczego profesora. Do pensji podstawowej nauczycieli akademickich doliczyć należy także dodatki stażowe i możliwe przysługujące im dodatki (funkcyjne lub zadaniowe). Faktyczną wysokość wynagrodzeń w uczelniach i w jednostkach naukowych kształtują samodzielnie jednostki.

Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia profesora wzrosną również wynagrodzenia i świadczenia w całym systemie szkolnictwa wyższego i nauki, których wysokość jest relacjonowana do wysokości wynagrodzenia profesora, a w szczególności wysokość dodatku funkcyjnego pracownika uczelni publicznej, w tym rektora; miesięcznego stypendium doktoranckiego; miesięcznego wynagrodzenia członków rady uczelni; wynagrodzenia w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora oraz członków komisji habilitacyjnych; miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracownika naukowego w jednostce naukowej Polskiej Akademii Nauk.

Nowelizacja rozporządzenia weszła w życie we wtorek, z mocą od 1 stycznia 2023 r.

Ministerstwo Edukacji i Nauki podaje, ze pieniądze na pokrycie skutków wejścia w życie rozporządzenia są zabezpieczone w budżecie państwa na 2023 r. Przekazanie pieniędzy na pokrycie skutków regulacji nastąpi po wejściu w życie ustawy budżetowej. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ joz/