Od minimalnego wynagrodzenia profesora w uczelni publicznej zależą m.in. płace nauczycieli akademickich oraz świadczenia w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.

Obecnie kwota ta wynosi 6410 zł – zgodnie z rozporządzeniem z 25 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (Dz.U. poz. 1838) – i od wydania tego aktu prawnego nie była zmieniana. Środowisko akademickie od dłuższego czasu domaga się jej podwyższenia, szczególnie ostatnio – w związku z wysoką inflacją oraz rosnącymi kosztami życia, a także ze znacznym wzrostem wynagrodzeń w gospodarce narodowej. Stąd decyzja o nowelizacji wspomnianego rozporządzenia. Jej projekt skierowano wczoraj do konsultacji.
Zgodnie z nim od 1 stycznia 2023 r. wynagrodzenie profesora wzrośnie do wysokości 7210 zł, czyli o ok. 12,5 proc. w stosunku do obecnej stawki.
Wysokość tego wynagrodzenia stanowi punkt odniesienia dla ustalania wysokości płac zasadniczych nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach publicznych również na innych stanowiskach niż profesor. Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) wysokość miesięcznego wynagrodzenia nauczyciela akademickiego nie może być niższa niż 50 proc. wynagrodzenia profesora, przy czym dla profesora uczelni – nie niższa niż 83 proc., a adiunkta – nie niższa niż 73 proc. Na tej podstawie są wyliczane także wynagrodzenia zasadnicze pracowników naukowych w Polskiej Akademii Nauk.
Płace to jednak nie wszystko. Z wynagrodzeniem profesora są powiązane również np. wysokość miesięcznego stypendium socjalnego i stypendium rektora, stypendium doktoranckiego, wynagrodzenia członków rady uczelni, dodatki funkcyjne pracowników uczelni, w tym rektora, wynagrodzenia w postępowaniu w sprawie nadania stopni doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora oraz członków komisji habilitacyjnych. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji