Dyrektorzy gminnych placówek oświatowych mają wątpliwości w związku z nowymi przepisami dotyczącymi zmian w systemie awansu. Z uwagi na to, że od tego roku szkolnego co do zasady zrezygnowano z odbywania stażu, nie jest jasne, czy nauczyciel mianowany, który odbył staż, ale z jakiegoś powodu nie złożył przed 1 września wniosku o uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego, będzie musiał przystąpić do nowej procedury.
Ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1730) zawiera przepisy przejściowe, które mają uregulować także sytuacje tego rodzaju, gdy wejście w życie nowych zasad ma miejsce w trakcie np. procesu awansu zawodowego. Ten konkretny przypadek opisany jest w art. 11, chociaż - tu mają rację dyrektorzy - może być nie do końca jasny. Zgodnie z nim nauczyciele, którzy przed 1 września 2022 r. rozpoczęli staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, lecz do tego dnia go nie uzyskali, uzyskują ten stopień według przepisów dotychczasowych. Moim zdaniem zakończenie stażu, ale brak uzyskania stopnia powoduje, że muszą „dokończyć” swoje postępowanie o awans według zasad dotychczasowych, czyli jeszcze uzyskać akceptację komisji kwalifikacyjnej i nadanie stopnia przez kuratora oświaty.
Dyrektorzy uważają, że ostatnia nowelizacja Karty nauczyciela zawiera tu pewną lukę prawną. Czy zgadza się pan z tym stwierdzeniem?
To zapewne wyjdzie w praktyce. Każda tego rodzaju regulacja przejściowa stara się uwzględnić wszystkie możliwe przypadki, ale zawsze jest to na poziomie ogólnym. Dlatego czasem zdarza się, że życie wymyka się spod takiego uregulowania i wtedy należy zastosować możliwie najbardziej zbliżony przepis jako rozwiązanie analogiczne. Może się tak zdarzyć, że np. rozpoczęte staże czy postępowania o awans pod rządami poprzednich przepisów mogą okazać się dla nauczycieli mniej korzystne, a wtedy mogą rozważyć przerwanie stażu i rozpoczęcie procedury awansu według wyłącznie nowych przepisów.
Kolejną zagwozdką dla szefów placówek jest ocena pracy. Są przypadki negatywnie ocenionych nauczycieli mianowanych. Przed 1 września musieli przez niemal rok powtarzać staż i ponownie przystąpić do oceny. Czy w obecnej sytuacji trzeba zastosować nową procedurę?
Obecnie art. 9c został całkowicie uchylony. Jeżeli jednak postępowanie w sprawie oceny pracy nauczyciela nie zostało zakończone przed 1 września, to podlega dokończeniu według dotychczasowych przepisów. Jeśli zaś zostało zakończone z oceną negatywną, to obecnie nauczyciel, nie tylko mianowany, może podlegać ponownej ocenie, ale nie wcześniej niż po upływie roku od dokonania oceny według poprzednio obowiązującego art. 9c ust. 5a. To są regulacje art. 8 w przepisach przejściowych. I pamiętać należy, że awans zawodowy rozpoczęty według przepisów poprzednich jest kontynuowany zgodnie z tamtymi przepisami. Czyli nie ma dodatkowego stażu dziewięciomiesięcznego, ale ponowna ocena może być dokonana po upływie roku.