Ministerstwo Edukacji i Nauki zaproponowało, aby w posiedzeniach rad uczelni uczestniczyli z głosem doradczym przedstawiciele każdego związku zawodowego działającego na uczelni. Taka zmiana znalazła się w projekcie nowelizacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw.
Sprzeciwiają się jej m.in. rektorzy. - Taki przepis budzi bardzo poważne wątpliwości. Przy dużej liczbie organizacji związkowych udział ich przedstawicieli w posiedzeniach rad, nawet tylko z głosem doradczym, zakłóci ich pracę - wskazuje prof. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w podjętym stanowisku.