Od września rusza ocenianie pracy nauczycieli przygotowujących się do zawodu. Specjalna komisja będzie się przyglądać sposobowi prowadzenia przez nich otwartych zajęć. Oceniani będą według kryteriów obowiązkowych i dodatkowych.

Dyrektor szkoły będzie musiał zapewnić nauczycielowi odbywającemu przygotowanie do zawodu wsparcie w realizacji obowiązków pracowniczych oraz doskonaleniu wiedzy i umiejętności, w szczególności warunki do udziału w formach doskonalenia zawodowego oraz korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej biblioteki pedagogicznej oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej. Taki nauczyciel będzie też mógł liczyć na wsparcie przydzielonego przez dyrektora mentora z grona nauczycieli mianowanych i dyplomowanych.
Takie m.in. zmiany znajdują się w projekcie rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, który trafił właśnie do konsultacji społecznych. Jego wydanie jest efektem zmian wprowadzonych nowelizacją Karty nauczyciela z 23 czerwca 2022 r. (obecnie ustawa oczekuje na rozpatrzenie przez Senat – druk nr 476). Nowelizacja ta zakłada, że od 1 września 2022 r. zostaną uchylone stopnie awansu zawodowego stażysty i kontraktowego, a w ich miejsce pojawi się nauczyciel bez stopnia – inaczej określany jako przygotowujący się do zawodu.
Nowością jest też powołanie przez szefa placówki oświatowej komisji, która ma się zajmować ocenianiem tzw. zajęć otwartych przeprowadzonych przez nauczyciela przygotowującego się do zawodu w ostatnim roku odbywania stażu. Ma je omawiać z nauczycielem, odnosząc się do jego umiejętności. Komisja będzie zwracać uwagę na to, czy nauczyciel elastycznie reaguje na zmieniającą się sytuację na zajęciach, na jego kulturę osobistą oraz komunikację między nim a uczniami. Członkowie komisji będą oceniać przeprowadzone przez nauczyciela zajęcia pod kątem poprawności merytorycznej, zastosowanych metod i form pracy, indywidualizacji nauczania.
W tym celu do rozporządzenia dołączone zostaną załączniki, w których zostanie określony wzór opinii na temat prowadzonych zajęć otwartych oraz wzór zaświadczenia o zdanym (lub nie) egzaminie na stopień nauczyciela mianowanego.
Do konsultacji trafił też projekt rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie oceny pracy nauczycieli (on również jest efektem nowelizacji Karty nauczyciela). Określono w nim szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela oraz dyrektora szkoły. Zostały one podzielone na obowiązkowe i dodatkowe. Do obowiązkowych kryteriów oceny pracy nauczyciela będą należały m.in.: poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, znajomość praw dziecka, wspieranie uczniów (w tym niepełnosprawnych) w ich rozwoju oraz tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły oraz środowiska lokalnego.
– Cała ta procedura przypomina mi tzw. specjalizacje, które już kiedyś były. Też były lekcje pokazowe przed komisją. Ale jeśli ktoś miał zdać, to zdawał, nawet gdy jego zajęcia były słabe. Obawiam się, że tym razem po tych zmianach będzie podobnie – komentuje Marek Pleśniar, dyrektor Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej.
Według niego warto pomyśleć o powrocie do studium nauczycielskiego. – Tam rzetelnie prowadzono praktyczną naukę zawodu. Dziś nauczyciele mają problemy z komunikacją z uczniami – podkreśla. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach