Biblioteka naukowa musi zatrudnić co najmniej jednego pracownika ze stopniem naukowym. Doktorat powinien być uzyskany z bibliologii i informatologii lub z dyscypliny zaliczonej do dziedziny obsługiwanej przez daną placówkę.
Przy czym pracownik ze stopniem doktora powinien prowadzić działalność naukową albo upowszechniającą naukę. Niespełnienie tego wymogu będzie skutkowało wykreśleniem placówki z wykazu bibliotek naukowych. Krajowa Rada Biblioteczna będzie sprawdzać, czy placówki się z niego wywiązały.
Tak wynika z nowelizacji z 12 grudnia 2014 r. rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu (Dz.U. poz. 19). Dzisiaj wchodzi w życie.
Na dostosowanie się do nowego przepisu będą miały cztery lata. „Taki okres pozwala na uzupełnienie kwalifikacji w zakresie zdobycia stopnia naukowego doktora lub zatrudnienie pracownika naukowego” – uzasadnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Z rozporządzenia został wykreślony wymóg zatrudnienia co najmniej jednego bibliotekarza dyplomowanego. Zmiana podyktowana jest tym, że deregulacja zawodów uchyliła to właśnie stanowisko.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 22 stycznia 2015 r.