Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) nie przyzna uczelni niepublicznej środków na pomoc materialną dla studentów w przypadku, gdy niewykorzystane przez nią pieniądze z roku ubiegłego przewyższają dotację, która miała być wypłacona. Nadwyżkę będzie musiała zwrócić do budżetu państwa.
Ta sama zasada będzie obowiązywała w przypadku przyznawania dotacji projakościowej. Tak wynika z art. 106a ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), który wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r.
Poza zasadami przyznawania pomocy materialnej czy projakościowej zmienią się także inne kryteria dotowania uczelni niepublicznych. Warunki przydzielania środków na studia doktorancki w tych szkołach zostaną zawarte w rozporządzeniu w tej sprawie. Z jego projektu wynika, że uczelnia będzie mogła uzyskać maksymalnie 10 tys. zł na kształcenie uczestnika studiów trzeciego stopnia. Niezbędna do ustalenia wysokości dotacji będzie liczba doktorantów oraz suma niewykorzystanych środków w roku ubiegłym. Nie będą się do niej wliczać doktoranci, którzy pozostają z uczelnią w stosunku pracy. Wynika z niego również, że dotacja dla placówki będzie wstrzymana, jeśli otrzyma ona negatywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Przedstawiciele uczelni niepublicznych skrytykowali jednak przedstawiony przez Ministerstwo Nauki projekt rozporządzenia w tej sprawie.
– Wytyczne w nim zawarte wykraczają poza materię ustawową – mówi prof. Jerzy Malec, rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Obawia się także, że otrzymywanie pomocy z budżetu wykluczy możliwość pobierania czesnego od doktorantów.
– Samo przystąpienie do obrony na uczelniach niepublicznych kosztuje ok. 10 tys. zł, zatem dotacja od ministerstwa nie wystarczy na pokrycie kosztów kształcenia tych osób. W efekcie uczelnie niepubliczne, które prowadzą studia doktoranckie, będę musiały dopłacić różnicę z pieniędzy, które otrzymują od studentów uczących się na studiach pierwszego czy drugiego stopnia – wskazuje prof. Jerzy Malec.
Od nowego roku zmienią się także zasady przyznawania dotacji projakościowej dla najlepszych wydziałów (Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących). Z nowelizacji wynika, że przy obliczaniu dotacji na podwyższenie wynagrodzeń zatrudnionych w nich osób mają być uwzględniane dane o liczbie nauczycieli akademickich, a w jednostkach naukowych – pracowników naukowych, a także uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i studentów studiów stacjonarnych.
132 uczelnie publiczne są w Polsce
306 uczelni niepublicznych jest w Polsce
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 1 stycznia 2015 r.