Znaczna część nowelizacji wiąże się ze sposobem oceniania, który 24 września 2013 r. zakwestionował Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt K 35/12). W efekcie MEN zdecydował się na przeniesienie do ustawy przepisów z rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 83, poz. 562 ze zm.).
Reklama
– W kwietniu przestanie obowiązywać podstawa prawna do oceniania i egzaminowania w szkołach – wyjaśniała Katarzyna Hall (PO), poseł sprawozdawca, była minister edukacji narodowej. Zaznaczyła jednak, że do końca roku szkolnego będą obowiązywały dotychczasowe zasady, a nowe będzie się stosować od 1 września 2015 r.

Reklama
Zgodnie z projektem ocenę opisową będzie można sporządzać nie tylko w klasach I–III podstawówek, ale także w pozostałych oraz w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Z takim jednak zastrzeżeniem, że na koniec roku szkolnego i tak musi być wystawiona nota.
Poseł Lech Sprawka (PiS) zawnioskował o odrzucenie sprawozdania komisji. Argumentował, że przeniesienie tak obszernego rozporządzenia ze szczegółowymi przepisami na grunt ustawowy jest niezgodne z poprawną legislacją i z Konstytucją.
Projekt w niewielkim stopniu zmienia też Kartę nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.). Dodano do niej art. 35a, który pozwoli pedagogom z danej szkoły realizować bez konkursu zajęcia dodatkowe finansowane ze środków UE. Będzie im za to przysługiwało takie wynagrodzenie jak za zajęcia ponadwymiarowe, ale nie będzie ono uwzględniane przy wyliczaniu czternastki.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do II czytania