Zgodnie z nim Rada Ministrów na wniosek szefa resortu nauki i szkolnictwa wyższego może ustanowić w drodze uchwały rządowy program mający na celu udzielanie pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w zagranicznych ośrodkach akademickich.
„Często barierą w podjęciu decyzji o studiach na renomowanych uczelniach zagranicznych są wysokie koszty związane z kształceniem, co czyni te studia niedostępnymi dla osób o przeciętnym statusie materialnym. Obecny stan prawny nie pozwala na finansowanie z budżetu państwa kosztów kształcenia na studiach za granicą, w związku z czym podjęto działania w celu rozwiązania tego problemu” – uzasadnia nowelizację resort nauki.