Zasady nauki online określa rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 27 września 2018 r. w sprawie studiów (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 661). Wynika z niego, że liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość, nie może być większa niż:
■ 50 proc. liczby punktów ECTS w przypadku studiów o profilu praktycznym,