Rozstrzygnięcia uczelni wydane na podstawie regulaminu studiów podlegają kontroli sądu. Tak wynika z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego

Sprawa dotyczyła byłego studenta, który zwrócił się do rektora uniwersytetu o wznowienie jednolitych studiów magisterskich na kierunku historia bez konieczności zaliczenia różnicy programowej. Wyjaśnił, że został skreślony z listy osób kształcących się na uczelni z uwagi na niezaliczenie seminarium magisterskiego.
W odpowiedzi na pismo, działając w imieniu rektora na podstawie pełnomocnictwa, radca prawny wskazał, że nie znalazł podstaw prawnych do udzielenia zgody na wznowienie studiów, gdyż od daty skreślenia z listy studentów upłynęło więcej niż dwa lata. Jednocześnie wytłumaczył, że podstawa materialnoprawna do wznowienia studiów jest zamieszczona w regulaminie uczelni, a ten jest aktem wewnątrzzakładowym, czyli rozstrzygnięcie wydane na jego podstawie nie ma charakteru decyzji administracyjnej, w związku z czym nie podlega kontroli sądowo-administracyjnej.
Były student wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, żądając uchylenia decyzji. Podniósł, że w rozstrzygnięciu nie uzasadniono w sposób wystarczający motywów, a także że nie wzięto pod uwagę, iż skarżący jest osobą przewlekle chorą, przez co nie mógł zakończyć studiów. W odpowiedzi na skargę uniwersytet wniósł o jej oddalenie, podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko.
WSA uznał, że zaskarżone rozstrzygnięcie zostało wydane przez nieuprawniony podmiot w imieniu niewłaściwego organu, co obliguje do jego uchylenia – bez względu na zasadność zawartych w nim argumentów. Z regulaminu uniwersytetu wynika bowiem, że decyzje w sprawie wznowienia studiów podejmuje dyrektor kolegium, a od nich przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Składa się go do rektora, a jego decyzja jest ostateczna. Tymczasem zaskarżone rozstrzygnięcie zostało podjęte w imieniu rektora, a więc przez organ niewłaściwy, który nie może działać jako podmiot uprawniony do rozpatrzenia (w pierwszej instancji) wniosku w sprawie wznowienia studiów. W tym zakresie kompetentny jest dyrektor kolegium, natomiast rektor orzeka dopiero jako organ drugiej instancji. Ponadto rozstrzygnięcie zostało wydane przez radcę prawnego, co jest niezgodne z prawem.
WSA zaznaczył, że postanowienie w przedmiocie wyrażania zgody na wznowienie studiów jest rozstrzygnięciem w indywidualnej sprawie, wydanym na podstawie obowiązującego wewnętrznego przepisu regulaminu uczelni, przyjętego uchwałą senatu uniwersytetu, a tym samym podlega kontroli sądu administracyjnego.
Uczelnia wniosła skargę kasacyjną, NSA jednak ją oddalił.
Ważne
Pierwszą instancją przy indywidualnych rozstrzygnięciach dotyczących wznowienia studiów jest dyrektor kolegium, a rektor dopiero drugą
ORZECZNICTWO
Wyrok z 17 grudnia 2021 r. Naczelnego Sądu Administracyjnego, sygn. akt III OSK 4807/21 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia