Sprawa dotyczyła byłego studenta, który zwrócił się do rektora uniwersytetu o wznowienie jednolitych studiów magisterskich na kierunku historia bez konieczności zaliczenia różnicy programowej. Wyjaśnił, że został skreślony z listy osób kształcących się na uczelni z uwagi na niezaliczenie seminarium magisterskiego.
W odpowiedzi na pismo, działając w imieniu rektora na podstawie pełnomocnictwa, radca prawny wskazał, że nie znalazł podstaw prawnych do udzielenia zgody na wznowienie studiów, gdyż od daty skreślenia z listy studentów upłynęło więcej niż dwa lata. Jednocześnie wytłumaczył, że podstawa materialnoprawna do wznowienia studiów jest zamieszczona w regulaminie uczelni, a ten jest aktem wewnątrzzakładowym, czyli rozstrzygnięcie wydane na jego podstawie nie ma charakteru decyzji administracyjnej, w związku z czym nie podlega kontroli sądowo-administracyjnej.