Rząd chce wykształcić fachowców, którzy zasilą kadry m.in. urzędów skarbowych. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, którego autorem jest Ministerstwo Finansów.

Nowe przepisy mają umożliwić utworzenie uczelni zawodowej, która przygotuje pracowników głównie dla resortu finansów. Z projektu nowelizacji wynika, że szkoła będzie oferowała studia stacjonarne i niestacjonarne, a także podyplomowe oraz inne nowoczesne formy kształcenia. Szczególny nacisk ma być położony na praktyczny aspekt nauczania. Absolwenci uczelni finansowej zdobędą nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim umiejętność jej praktycznego, efektywnego wykorzystania w realizacji konkretnych zadań zawodowych.
– Istotną rolę w programie studiów będą pełniły zajęcia w formie ćwiczeń, konwersatoriów i warsztatów prowadzonych przez praktyków oraz praktyki zawodowe w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi finansów, funduszy i polityki regionalnej lub przez niego nadzorowanych – podkreśla resort finansów.
Wykładowcami mają być praktycy z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa podatkowego oraz wybitni specjaliści.
Utworzenie uczelni pozwoli na realizację także innych celów, m.in. prowadzenie badań z zakresu administracji skarbowej, rozwijanie działalności badawczej przez organizowanie sympozjów i konferencji naukowych, wymianę doświadczeń na forum krajowym i międzynarodowym, gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, prowadzenie działalności wydawniczej.
– Uczelnia będzie forum dialogu o finansach publicznych. Jej utworzenie wynika z potrzeby kształcenia i doskonalenia kadr, zapewnienia wsparcia edukacyjnego oraz naukowo-badawczego. Celem postawionym tej szkole wyższej jest wsparcie wzrostu efektywności działania MF i Krajowej Administracji Skarbowej – wskazuje resort finansów.
Projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów do końca 2021 r., a nowa uczelnia zacznie działać już w roku akademickim 2022/2023. Proponowane zmiany przepisów określają także zasady: sprawowania nadzoru nad szkołą, finansowania jej w formie subwencji, dotacji i stypendiów, realizowania przez nią badań naukowych oraz innych zadań zleconych przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.
Rząd już w czerwcu br. zapowiadał, że taka uczelnia powstanie. Wówczas MF oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki podpisały list intencyjny w tej sprawie.
Etap legislacyjny
Projekt w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów