Sprawa dotyczyła uchwały gminy w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w prowadzonych przez nią szkołach. Zastrzeżenia do niej wniósł wojewoda. Wskazał, że w par. 6 ust. 1 regulaminu, w którym gmina ustaliła ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, brakuje dwóch ważnych kryteriów wynikających z przepisów. Chodzi o wprowadzanie innowacji pedagogicznych oraz realizowanie w szkole zadań edukacyjnych wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej.
Wojewoda z uwagi na te braki stwierdził nieważność uchwały. Wskazał, że kryteria przyznawania dodatków motywacyjnych stanowią katalog zamknięty, a samorząd może je jedynie uszczegóławiać, a nie z nich całkiem zrezygnować.
Z decyzją wojewody nie zgodziła się gmina, która zaskarżyła rozstrzygnięcie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Zarzuciła błędną wykładnię przepisów prawa, ponieważ wojewoda stwierdził nieważność całej uchwały, choć nie kwestionował pozostałych postanowień regulaminu dotyczących, np. przyznawania dodatku za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz nagród ze specjalnego funduszu.
WSA uznał skargę gminy, ale tylko częściowo. Wskazał, że pominięcie w uchwale (regulaminie) pewnych kryteriów narzuconych ustawowo stanowi istotne naruszenie prawa i słusznie wojewoda stwierdził nieważność regulaminu w par. 6 ust. 1. Uznał jednak, że dalej idące uchylenie tego aktu nie było uzasadnione.
– Wyeliminowanie par. 6 ust. 1 regulaminu nie oznacza, że jego treść została zanegowana w całości. Wadliwy paragraf wymaga uzupełnienia i być może przeredagowania, co pozostawia się inwencji uchwałodawcy – orzekł WSA.
Z rozstrzygnięciem sądu pierwszej instancji nie zgodził się wojewoda i wniósł skargę kasacyjną. Wskazał, że WSA błędnie uznał, iż uchwała może funkcjonować w obrocie prawnym bez postanowień zawartych w jego par. 6 ust. 1, podczas gdy przepisy wymagają, aby regulamin wynagradzania nauczycieli zawierał kompleksowo wszystkie elementy w nich wymienione, w tym uregulowania dotyczące dodatku motywacyjnego dla nauczycieli.
NSA uznał jednak, że skarga kasacyjna nie ma uzasadnionych podstaw i ją oddalił. W jego ocenie wyeliminowanie z regulaminu paragrafu o dodatku motywacyjnym co prawda spowodowało, że nie zostały wypełnione wszystkie obowiązki wynikające z upoważnienia ustawowego, nie może to jednak skutkować – jakby tego chciał wojewoda – nieważnością całej uchwały, ponieważ przeważająca część wynikających z tego przepisu obowiązków została uwzględniona. Nieracjonalne byłoby zatem eliminowanie regulacji nienaruszających prawa, które mogą samodzielnie funkcjonować.
– Należy tu dodać, że wskazywana przez wojewodę konieczność zawarcia w uchwale wszystkich obligatoryjnych elementów wynikających z delegacji ustawowej dotyczy każdej regulacji z osobna. Brak tych elementów w jednej z nich (tu wyłącznie w regulacji dotyczącej dodatku motywacyjnego) nie skutkuje nieważnością całej uchwały, lecz tylko jej części – podkreślił NSA. ©℗

orzecznictwo

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 czerwca 2021 r., sygn. akt III OSK 3457/21. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia