Zgodnie z par. 2 ust. 4 rozporządzenia ministra edukacji i nauki z 23 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 532) dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego ma obowiązek zorganizować zajęcia na terenie tych placówek na wniosek rodziców dzieci:
Robert Kamionowski, ekspert ds. prawa oświatowego, radca prawny z kancelarii Peter Nielsen & Partners Law Office, zwraca uwagę, że przepis budzi wątpliwości, bo powtarza nieprecyzyjne sformułowania z poprzednich rozporządzeń dotyczących np. uczniów klas I–III szkół podstawowych.