Ile dni na opiekę nad dzieckiem?

Nauczyciel może wykorzystać dwa dni nad opiekę nad zdrowym dzieckiem – jeśli nie skorzysta on z tego przywileju, dni te przepadną wraz z końcem roku kalendarzowego. Warto podkreślić, że nawet gdy nauczyciel posiada dwójkę lub więcej dzieci, nadal liczba przysługujących mu dni na opiekę wynosić będzie dwa.

Tylko pełne dni

Do 31 grudnia 2017 roku nauczyciel mógł także wykorzystać dni na opiekę nad dzieckiem w wymiarze godzinowym, jednak ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, która weszła w życie od 1 stycznia 2018 roku zniosła taką możliwość. Aktualnie nauczyciel nie może wykorzystać dwóch dni wolnych na dziecko w wymiarze godzinowym. Może on natomiast podczas składania wniosku zdecydować, czy wykorzysta od razu dwa przysługujące dni, czy drugi dzień zachowa sobie na inny termin.

Wymiar zwolnienia jest natomiast niezależny od stażu pracy nauczyciela, długości zatrudnienia w roku kalendarzowym czy wymiaru zajęć.

Istotny jest również fakt, że pulą dni zwolnienia na dziecko nauczycieli musi podzielić się z drugim zatrudnionym rodzicem, ponieważ dwa dni przysługują łącznie obydwu zatrudnionym rodzicom (osobom wychowującym to samo dziecko). Oznacza to, że jeśli matka wykorzysta dwa dni w roku kalendarzowym, ojcu nie będzie już przysługiwać takie uprawnienie.

Kiedy można skorzystać z dni na opiekę nad dzieckiem?

Kluczową zasadą odnoszącą się do możliwości przyznawania opieki jest wiek dziecka. Zgodnie z kodeksem pracy, wolne dni przysługują osobom, które wychowują dziecko, które nie ukończyło 14 lat, czyli rodzicom biologicznym lub adopcyjnym oraz innym osobom zajmującym się wychowaniem dziecka, w tym rodzicom zastępczym.

Prawo do wynagrodzenia

Jak wynika z art. 188 Kodeksu pracy, pracownik za czas dwóch dni wolnych na opiekę nad zdrowym dzieckiem zachowuje pełne prawo do wynagrodzenia.

Warto zaznaczyć natomiast, że zgodnie z Kartą nauczyciela za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane w dniu opieki nad dzieckiem wynagrodzenie nie przysługuje. Właściwe za te dni wynagrodzenie oblicza się natomiast na zasadach obowiązujących przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, z pewną modyfikacją dotyczącą wliczania do tego wynagrodzenia tzw. średniej z godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw. Do podstawy wymiaru są więc wliczane, poza pensją zasadniczą, składniki stałe wynagrodzenia (dodatek za wysługę lat, funkcyjny, motywacyjny czy za warunki pracy) oraz składniki zmienne (wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa).

Podstawa prawna

art. 188 Kodeksu pracy, art. 67e Karty Nauczyciela